KURDI ขอแสดงความยินดี นายธีรศักดิ์ สุนทรา ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายธีรศักดิ์ สุนทรา นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วาระ 5 มกราคม 2567 – 4 มกราคม 2570

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัย มก. ได้รับรางวัล “นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัย มก. ได้รับรางวัล “นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) โดย

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยด้านการเกษตร “ดีเด่น” ในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย และคณะ ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. และคณะทำงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุ 45 ปีขึ้นไป ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 จากผลงาน

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 >>> ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัย ปี 2564 และรางวัลผลงานที่สร้างผลกระทบ ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-13.30

Read more

KURDI แสดงความยินดี รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงศ์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี นักวิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 ในงานการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University “KU’s Future through the Reinventing University

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ บพข.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่า PD รุ่น 6 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ บพข.” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ได้รับรางวัล SLRI award (ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ที่ได้รับรางวัล SLRI award ซึ่งมอบแด่ผู้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานประชุมกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รับตำแหน่ง “ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย” (RUN President)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง “ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย” (RUN President) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

Read more