ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไซเดอร์วีนีการ์จากมังคุดเสริมโพรไบโอติก

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 095-452-5915 E-mail: kanthida.wa@ku.ac.th, cfoodvalley.ku@ku.ac.th

Read more

รถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

นายทิตินัย เทียนแย้ม และคณะ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 061-021-8068 E-mail: titinai.t@ku.ac.th

Read more

ซองบังคับโคเพื่อการแต่งกีบ

ดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช และคณะ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 08-9255-6042 E-mail: rdinrp@ku.ac.th

Read more

ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์ ML-Flood by KU

ผศ. ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 097-234-7163 E-mail: fengstpl@ku.ac.th

Read more

สเปรย์ลดบุหรี่จากสมุนไพร

รศ. ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา และคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 098-236-5149 E-mail: warinmad.k@ku.th

Read more

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่ให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และคณะ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 091-7809-569 E-mail: fsciwssm@ku.ac.th

Read more

ระบบประเมินคุณภาพรังนกเพื่อการประมูลออนไลน์

รศ. ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 085-917-1017 E-mail: fengror@ku.ac.th, ronnarit.r@ku.th

Read more

ทรายแมวชีวภาพจากไบโอชาร์ไผ่ซางนวล

ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์ และ น.ส.กวินธิดา นันต๊ะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 090-731-1262 E-mail: buapun.p@ku.ac.th

Read more

ไมโครแคปซูลของสารสกัด กลุ่มแอนโทไซยานิน จากข้าวไรซ์เบอรี่

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-192-6635 E-mail: nopbhasinthu.p@ku.th

Read more

KU Talai

ผศ. ดร.ผกาเกษ วัตุยา และคณะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-565-5555 ต่อ 647209 E-mail: pakaket.w@ku.ac.th

Read more