มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 3 สายพันธุ์ (KU 80-1 KU 80-2 และ KU 80-3)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

การเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์ “ข้าวต้มมัดญวณ” และ “mini ข้าวโป่ง”

ผศ. ดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล และคณะ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-325-251 E-mail: fampdj@ku.ac.th

Read more

น้อยหน่าลูกผสม 3 พันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

เตาไร้ควันปรับระดับความร้อน

อาจารย์ ดร.นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ และคณะ
ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 098-742-4629 E-mail: Nuchpravee.l@ku.th

Read more

ดักแด้ไหม อาหารทรงคุณค่า

รศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-311-4057 E-mail: fsciarp@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 สายพันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

เครื่องลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-940-9903 E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more

กี่ทอผ้าด้วยมือ ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับผู้สูงอายุ

ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม และคณะ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
099-194-5935 kamphon.s@ku.th

Read more

เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-940-9903
E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more

เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง และคณะ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานวิทยาขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 098-824-9295 E-mail: rdiwtj@ku.ac.th, thanankorntj@gmail.com

Read more