วัคซีนเชื้อตายและชุดทดสอบเพื่อควบคุมป้องกันโรค PRRS ในสุกร

ผศ.น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก และคณะ
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-163-6807 E-mail: manakorn.s@ku.th

Read more

หอยทากจิ๋วปากแตรชนิดใหม่ของโลก

ดร.กรอร วงษ์กำแหง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 E-mail: fscikaw@ku.ac.th

Read more

ยีสต์สกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลก จากผิวใบสับปะรด

ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18101
E-mail: fscipik@ku.ac.th

Read more

โคพีพอด สกุล Tropodiaptomus ชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fscisnm@ku.ac.th

Read more

Autogenous vaccine เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์

ผศ.น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก และคณะ
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-163-6870 E-mail: manakorn.s@ku.th

Read more

บียอนซิงค์ออกไซด์ บียอนซันสกรีน

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8600 ต่อ 406 E-mail: aapuls@ku.ac.th

Read more

ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา พืชชนิดใหม่ของโลกในเอเซีย

รศ.ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444 ต่อ 1308 E-mail: fsciccn@ku.ac.th

Read more

กระบก และกระบกราง อาหารท้องถิ่นจากป่าภาคตะวันออก

นายอนุชา ทะรา
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-476-7605 E-mail: anucha.t@ku.th

Read more

Synbio Total RICE

ผศ.ดร. ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-9608-475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more

“หนามแน่ขาวอำไพ” พืชชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444 E-mail: fscicps@ku.ac.th

Read more