ค่านิยมหลักสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่านิยมหลักของ สวพ.มก.  “พัฒนาตน พัฒนางาน บริการด้วยความเต็มใจ”