วัสดุดูดซับโลหะหนัก จากโฟมยางธรรมชาติ และผงไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา

ช่วยในการดูดซับโลหะหนัก ที่อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักได้ถึงร้อยละ 91.2% สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สอบถามได้ที่ ฐิติวรรณ อินทะ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-2198-9877

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A