ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สวพ.มก.

ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน สวพ.มก.
สวพ.มก. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 81 ปี
สวพ.มก. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 81 ปี
ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
Read more →
สวพ.มก.เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
สวพ.มก.เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ให้มีความรักความสามัคคี ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพแก่บุคลากรให้มีสุขภาพดี แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  
Read more →
สวพ.มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560
สวพ.มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร และยังมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลการประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560 เพื่อปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร สวพ.มก. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น
Read more →
สวพ.มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
สวพ.มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
วันที่ 6 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
Read more →
สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more →
สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี
สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more →

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป