การเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราเพื่อเป็นไม้โครงสร้าง

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1914-0575

Read more

นวัตกรรมใหม่น้ำแข็งทะเลโอโซน – จากแฟ้มงานวิจัย มก. (PODCAST)

นวัตกรรมใหม่น้ำแข็งทะเลโอโซน เพิ่มความสดอาหารทะเล-สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ผู้ให้สัมภาษณ์ – นายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน – นางสาวรติวรรณ มีทอง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Read more

กล้วยพันธุ์ ปากช่อง KU 46

กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-0237-9160

Read more

สารเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืช SK Plus

อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

Read more

Cassava Chips มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ

ทวีเกียรติ ทวีกสิกรรม สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6035-2122

Read more

ใบมันสำปะหลังพันธุ์ KUKM 060 สำหรับอาหารสัตว์

ธีระ สมหวัง หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-6803-7281

Read more

Hub of Knowledge Hub | ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มต้นโครงการ Hub of Knowledge Hub ให้เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักวิจัย นิสิตนักศึกษา เพื่อบอกแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ที่สุด ณ เวลานี้ หรือในอนาคตข้างหน้า: รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เกษตรแฟร์ 67 “นวัตกรรมนนทรี แก้วิถีโลกรวน”

งานเกษตรแฟร์ 67 “นวัตกรรมนนทรี แก้วิถีโลกรวน”
ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง สายพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

Read more

ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี 7 ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย | KURDI NEWS

ผีเสื้อหนอนม้วนใบเป็นกลุ่มผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก จัดอยู่ในวงศ์ทอร์ทริซิดี (family Tortricidae) มีชื่อเรียกทั่วไปว่าผีเสื้อหนอนม้วนใบหรือ leaf roller moth ผีเสื้อในวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี (Olethreutinae) เป็นกลุ่มผีเสื้อที่ทางห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานแมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน

Read more