การขยายพันธุ์สตรอเบอรี่

นายปรเมศ แสนยากุล

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 082-883-9060

Read more

การขยายพันธุ์ปักษาสวรรค์ (Bird of Paradise)

นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 084-368-5417 E-mail: weerayut.s@ku.ac.th

Read more

การผลิตกาแฟ จากต้นสู่แก้ว

นายวีระยุทธ แสนยากุล

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 084-368-5417 E-mail: weerayut.s@ku.ac.th

Read more

อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อย

ผศ.ดร.สมบัติ ขาวประทีป และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย

ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร. 086-5650-440 E-mail: agrcpk@ku.ac.th

Read more

นวัตกรรมลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกโภชนาการสูง

ผศ.ดร. ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2579-3130 E-mail: damrongvudhi.o@ku.th

Read more

ห้องบ่มและเทคนิคการบ่มผลไม้ ประโยชน์ 7 อย่าง

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และ นางสาวยุพิน อ่อนศิริ
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355-368 E-mail: rdiprs@ku.ac.th

Read more

มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ KU-Pink 649 ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

ดร.อรอุบล ชมเดช ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ
รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
โทร. 085-9080-850 E-mail: ornubol@gmail.com

Read more

การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 087-503-9369 E-mail: agrsusa@ku.sc.th

Read more

นาโนคาร์บอนจากดอกดาวเรืองเหลือทิ้ง

ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 E-mail: gasidit.p@ku.th

Read more