การปรับปรุงดินด้วยดินชีวภาพ (ดินมีชีวิต)

ผศ. ดร.แพรทอง เหลาภา และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 089-140-6143 E-mail: paethong.s@ku.th

Read more

การศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง

อาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ และคณะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-828-9150 E-mail: fforkpt@ku.ac.th

Read more

สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่มของลีโอนาร์ไดต์ จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ศ. ดร. คณพล จุฑามณี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: faaskpj@ku.ac.th

Read more

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอะโวคาโด

ผศ.ดร. ธานินทร์ คงศิลา และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-1025 ต่อ 111 E-mail: tannin.k@ku.ac.th, tannin.k@ku.th

Read more

ระบบการปลูกฟ้าทะลายโจรทางการแพทย์ด้วยแสงเทียม

อาจารย์ ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8600-3 E-mail: weerasin.sonj@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 3 สายพันธุ์ (KU 80-1 KU 80-2 และ KU 80-3)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

น้อยหน่าลูกผสม 3 พันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 สายพันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

เครื่องลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-940-9903 E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more