ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมเสตย์และรีสอร์ท

โดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

กาวน้ำจากหนังของปลา

โดย ผศ.ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
คณะประมง

Read more

มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72

โดย นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร

Read more

มันสำปะหลังทูอินวัน พันธุ์เคยู-สกลนคร

โดย นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี
คณะเกษตร

Read more

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย

โดย ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเสริญสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more

การเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ดินเค็ม

โดย ผศ.ดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ และ อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

การใช้สูตรอาหารเสริมสมุนไพร (VTF)ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

โดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์

Read more

เพิ่มผลผลิตไข่มดแดงสร้างรายได้

โดย รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Read more

ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

โดย นายศรันย์ หงษานาครประเสิรฐ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

Read more

TILAVAC วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง

โดย ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Read more