น้อยหน่าลูกผสม 3 พันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 สายพันธุ์

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

เครื่องลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-940-9903 E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more

เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-940-9903
E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more

เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง และคณะ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานวิทยาขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 098-824-9295 E-mail: rdiwtj@ku.ac.th, thanankorntj@gmail.com

Read more

ต้นแบบรถขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ด้วยระบบไฮดรอลิก

รศ. ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-922-4525 E-mail: supakit.sa@ku.ac.th

Read more

เครื่องเติมอากาศในบ่อกุ้งแบบใช้ไฟฟ้า 2 ระบบ

รศ. ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ติดต่อ : นายสมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ 065-625-2291
E-mail: fengsscp@ku.ac.th

Read more

การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

ผศ. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ และคณะ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 082-2907-210 E-mail: KUsmartsilk001@gmail.com

Read more

สารเสริมชีวภาพจากเทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจ เพื่อควบคุมเชื้อปนเปื้อน ในห่วงโซ่อาหารอย่างครบวงจร

รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน และ ดร.วัฒนา เปลยันทะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-639-4595 E-mail: fagikja@ku.ac.th

Read more

Canine Knee Prosthesis for Patella Dislocation Correction

รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์1 และ ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร2
1ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: nattapon@eng.src.ku.ac.th
2 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: chaiyakorn.t@ku.th

Read more