รถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

นายทิตินัย เทียนแย้ม และคณะ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 061-021-8068 E-mail: titinai.t@ku.ac.th

Read more

ซองบังคับโคเพื่อการแต่งกีบ

ดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช และคณะ
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 08-9255-6042 E-mail: rdinrp@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่ให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และคณะ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 091-7809-569 E-mail: fsciwssm@ku.ac.th

Read more

ระบบอากาศยานไร้คนขับสมรรถนะสูงเพื่อการสำรวจระยะไกล

อ. ดร.ชัยวัฒน์ กล่ำพล และคณะ
ห้องปฏิบัติการ ISAAC LAB ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 084-309-1926 E-mail: chaiwat.kl@ku.ac.th

Read more

Cow Scoring แอปพลิเคชันสำหรับประเมินคะแนนร่างกายของแม่โคด้วยระบบ AI

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more

Solar Greenhouse ติดแอร์สำหรับปลูกพืชด้วยแสงเทียม

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel. 092-969-9636 E-mail: jeptagron@gmail.com

Read more

การปรับปรุงดินด้วยดินชีวภาพ (ดินมีชีวิต)

ผศ. ดร.แพรทอง เหลาภา และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 089-140-6143 E-mail: paethong.s@ku.th

Read more

การศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง

อาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ และคณะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-828-9150 E-mail: fforkpt@ku.ac.th

Read more

สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่มของลีโอนาร์ไดต์ จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ศ. ดร. คณพล จุฑามณี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: faaskpj@ku.ac.th

Read more