แบบฟอร์มทั่วไป

 

แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย


การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์

 • ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [pdf] / [docx]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง [pdf] / [docx]
 • แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง [pdf] / [docx]
 • แบบใบเสนอราคา [pdf] / [docx]
 • บันทึกข้อความ : รายงานขอซื้อ/จ้าง [pdf] / [docx]

แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

 • [Download]  บันทึกขออนุมัติในหลักการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • [Download]  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
 • [Download]   หลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน (แบบ 4200)
 • [Download]   หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ แบบ 4211)
 • [Download]   แบบส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม สปส. 1 – 10 (ส่วนที่ 1)
 • [Download]   แบบส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม สปส. 1 – 10 (ส่วนที่ 2)

แบบฟอร์มด้านการเงิน

 • [สวพ.ง-2] แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.(สวพ. ง-2)
 • [Download] หลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวเงินอุดหนุนวิจัย มก.งบเงินโครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย