ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี 7 ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย | KURDI NEWS

ผีเสื้อหนอนม้วนใบเป็นกลุ่มผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก จัดอยู่ในวงศ์ทอร์ทริซิดี (family Tortricidae) มีชื่อเรียกทั่วไปว่าผีเสื้อหนอนม้วนใบหรือ leaf roller moth ผีเสื้อในวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี (Olethreutinae) เป็นกลุ่มผีเสื้อที่ทางห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานแมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้มีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบใหม่ ๆ อยู่เสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบในประเทศไทย จากการศึกษาตัวอย่างผีเสื้อหนอนม้วนใบที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลงสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ทางห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานของแมลงโดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว รวมทั้งนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ร่วมกันตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่การค้นพบผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อยโอลีทริวทินีชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทยจำนวน 7 ชนิด ใน 4 สกุล คือ สกุล Commoneria จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Commoneria costaplica Pinkaew & Muadsub, 2022 และ Commoneria sinuata Pinkaew & Muadsub, 2022 สกุล Xenolepis จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Xenolepis fissurata Thonongtor & Pinkaew, 2022, Xenolepis apicula Thonongtor & Pinkaew, 2022 และ Xenolepis cultrata Thonongtor & Pinkaew, 2022 สกุล Temnolopha จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Temnolopha paucusinota Muadsub & Pinkaew, 2022 และสกุล Thymioptila จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Thymioptila clavata Pinkaew, 2022

อาจารย์/นักวิจัย: รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานของแมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามเพจ www.facebook.com/KURDINewsclips/