ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติการ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกได้ที่นี่้

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกได้ที่นี่

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกได้ที่นี่้

Read more

ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด งานคลัง สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงานได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรจ้างเหมาได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรจ้างเหมา ต.จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเชียนได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเชียนได้ที่นี่

Read more