ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียนบุคลากรจ้างเหมา ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนบุคลากรจ้างเหมาได้ที่นี่้

Read more

ประกาศรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานคลัง สำนักงานเลขานุการ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่(ต.นวช.การเงินและบัญชี)

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่(ต.นวช.คอมพิวเตอร์)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ และสังกัดงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนได้ที่นี้(ต.จนท.บริหารงานทั่วไป)

Read more

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.พนักงานธุรการ สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลารับสมัครงานได้ที่นี่(ต.พนักงานธุรการ)

Read more

โครงการ “การพัฒนาระบบเร่งการจัดการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบเร่งการจัดการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม”           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการการพัฒนาระบบเร่งการจัดการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นหน่วยงานกลางในการนำผลงานการวิจัยสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ทางโครงการจึงเปิดประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติการโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน:

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศเปิดรับสมัคร บุคลากรจ้างเหมา (TOR) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

download ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

Dowload ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

Read more