พัฒนาศักยภาพการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพทั้งงานวิจัยและนักวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการต้นน้ำของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและนำไปสู่การวิจัยในระดับโลก โดยดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่

 

  ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย

ดำเนินกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ เช่น

     1. การตรวจภาษาอังกฤษผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
     2. บริการปรึกษาวิจัย
     3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
     4. การสนับสนุนค่า Page charge
     5. การเพิ่มจำนวนต้นฉบับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
     6. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Postdoctoral Fellowship Program) 
     7. การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษ

                                เป็นต้น <รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>

 

 

  ด้านประสานและบูรณาการงานวิจัย

ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยของ มก. ได้มีการสร้างทีมวิจัย เข้าใจโจทย์วิจัยของแหล่งทุน และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย

 

 

  ด้านพัฒนาเครือข่ายวิจัย

ทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยหรือภาคีหุ้นส่วนด้านวิจัย ได้แก่ เครือข่ายสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัย สร้างทีมวิจัยที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น เกิดการแบ่งปันทรัพยากร สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ได้พัฒนาเครือข่ายเอกชนที่มีศักยภาพจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  เป็นการเชื่อมโยงให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะและเชิงนโยบายมากขึ้น เช่น

      • โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง <คลิก>
      • Research University Network Thailand <คลิก>
       • พิธีลงนามลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ <คลิก>
      • ความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่าง มก. กับ บ. มานิตย์ เจเนติกซ์ จำกัด (พิธีลงนาม 2 มิถุนายน 2565) ภาพกิจกกรรม <รายละเอียด>
      • ความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย ระหว่าง มก. กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (พิธีลงนาม 17 มกราคม 2566)
      • ความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พืชสมุนไพร และพืชที่มีฤทธิ์ทางยา กับ สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย สำหรับศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช เพื่อสนับสนุนโครงการ “น่าน แซนด์บอกซ์ (หารือเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566) ภาพกิจกรรม

 

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             โทร. ภายใน 611803, 611806 หรือ โทร. 0-2942-8455