MeatX (มีทเอ็กซ์) ระบบสำหรับประเมินคุณภาพเนื้อโคจากภาพถ่าย

ในตลาดเนื้อโคคุณภาพมีการพิจารณาจำแนกชั้นคุณภาพของเนื้อโคตามปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการกำหนดราคารับซื้อและจำหน่าย ถูกดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่สหกรณ์หรือบริษัทเอกชนตั้งขึ้น โดยการประเมินด้วยสายตาและประสบการณ์ของผู้ประเมินนั้น ๆ ซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานและขาดความยุติธรรม MeatX เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความแม่นยำ สำหรับใช้ประเมินไขมันแทรกด้วยการประมวลผลภาพถ่าย (Image processing) เพื่อจำแนกปริมาณเนื้อแดงและปริมาณไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ และประเมินเกรดคุณภาพเนื้อโคสำหรับใช้ทดแทนการประเมินด้วยวิธีดั้งเดิม ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานเดียวกันในการประเมินคุณภาพ และสร้างธรรมาภิบาลแก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

Read more

เครื่องอัดกระทงใบตอง

ภาชนะโฟมและพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคหากนำไปใช้กับอาหารที่มีความร้อน และอาจมีโฟมหรือพลาสติกติดอยู่กับภาชนะเนื่องจากไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดก่อนนำมาใช้บรรจุอาหาร จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องอัดกระทงใบตองทีมีราคาถูก เกษตรกรและชุมสามารถนำไปสร้างอาชีพและรายได้ โดยใช้หลักการง่ายๆ คือ ร้อน-หลอม-คงรูป ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่ม เช่น ใบตอง หาง่ายและมีการปลูกเป็นจำนวนมาก และยังเป็นวัสดุตามธรรมชาติไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้งสามารถนำกระทงที่ใช้แล้ว และมีเศษอาหารติดค้างอยู่ไปหมักทำปุ๋ยเพื่อลดขยะในชุมชน และช่วยให้เกิดการคัดแยกขยะอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย เพราะไม่มีวัสดุมีคมในการขึ้นรูปประกอบอยู่ ตัวอย่างใบที่สามารถนำมาใช้ได้ (ควรมีความหนาไม่เกิน

Read more

เครื่องอัดกระทงใบตอง

อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดสีส้มเหลืองหัวแข็ง ต้านทานการหักล้ม ต้านทานโรคราน้ำค้าง โรคราสนิม เปลือกหุ้มฝักมิดชิด ลักษณะต้นและฝักดีกว่า ฝักเน่าน้อยกว่า จำนวนฝัก ต่อต้นสูงกว่า และมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดสูงกว่าถึง 82% จากน้ำหนักฝัก 100 กิโลกรัม สอบถามได้ที่ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-1558-5280-1

Read more

กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกที่มีสารกาบา

คุณคนิจฐา บุญเฟื่อง และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2

น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2 เป็นน้อยหน่าพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง กับฝ้ายเขียวเกษตร 1 ซึ่งฝ้ายเขียวเกษตร 2 จะเป็นน้อยหน่าที่ปลูกง่าย ทนแล้ง ให้ผลผลิตเร็ว เนื้อร่วนไม่เหนียว ลูกใหญ่ เปลือกหนา สุกช้า เมล็ดน้อย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-0237-9160, 08-1470-2382

Read more

การเฝ้าระวัง… โรคใบด่างมันสำปะหลัง

การเฝ้าระวัง… โรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus ซึ่งอาการของมันสำปะหลังที่เป็นโรค จะมีลักษณะใบด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิต 80-100% โดยพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือแมลงหวี่ขาวยาสูบ พบได้ในมันสำปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริกมะเขือ พืชตระกูลแนวทางป้องกัน ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์ จากต่างประเทศ ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค หมั่นสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากพบเจออาการแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์ ดร. วันวิสา ศิริวรรรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

Read more

ผลพลอยได้จากสับปะรดมาเป็นอาหารโค

ผลพลอยได้จากสับปะรดมาเป็นอาหารโค สามารถนำมาใช้ประโยชน์ช่วยลดปัญหาของเสียจากโรงงาน เมื่อนำลูกสับปะรดเข้าสู่กระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือจากการผลิตสับปะรดกระป๋อง คือ เปลือก แกน จุก และเศษเนื้อสับปะรดที่ได้จากการผลิตน้ำสับปะรด ส่วนต่างๆ เหล่านี้ยังมีน้ำตาลอยู่สูง และเราสามารถนำมาใช้เป็นอาหารโคเนื้อและโคนมได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือทิ้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.(034)351-892

Read more

ไอศครีม และ โยเกิร์ต สาหร่ายสไปรูลิน่า

สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spiruluna) หรือ อาร์โธสไปร่า (Arthrospira) เป็นสาหร่ายขนาดเล็ก จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue-green algae) อุดมไปด้วยโปรตีน นอกจากนี้องค์ประกอบของโปรตีนยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น และที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ โดยมีครบทั้ง 8 ชนิด คือ ไอโซลูซีน (Isoluecine) ลูซีน (Luecine)

Read more

เครื่องทอดอาหารสูญญากาศ

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more