เครื่องโรยดินสำหรับเพาะกล้าต้นข้าว

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 081-9270098

Read more

กระเช้าขนส่งทางการเกษตร

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และทีมผู้วิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1927-0098, 08-3030-6609

Read more

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สไปเดอร์

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  และทีมวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1927-0098, 08-3030-6609

Read more

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ลูกผสม 10 พันธุ์

เรืองศักดิ์ กมขุนทด นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.08-1470- 2382

Read more

เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงพร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อในเครื่อง

รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-4756-1115, 0-2579-4576

Read more

มินิพิรุณ ฝรั่งพันธุ์แคระ

รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08 -1482-5186

Read more

ชาไหมข้าวโพด (Corn Silk Tea)

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์  และทีมผู้วิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-2392-1288

Read more

พริกจินดา กำแพงแสน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1393

Read more

ต้นแบบเครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช  และทีมผู้วิจัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1940-9903

Read more

มินิพิรุณ ฝรั่งแคระพันธุ์ใหม่

รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08 -1482-5186

Read more