ปุ๋ยคอกอัดเม็ดผสมแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

ศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8044

Read more

แครกเกอร์ธัญพืชผสมเห็ด

ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร.0-2942-8629 ต่อ 1502

Read more

KU Smart Scale

ดร. จุมพล วรสายัณห์
ดร. จิตติ นิรมิตรานนท์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5000

Read more

อุปกรณ์รองรับข้อศอกพร้อมแผ่นเจลว่านหางจระเข้

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9419-5648

Read more

การเวกชนิดใหม่ของโลก และที่พบครั้งแรกในประเทศไทย

ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง และนายทวี อินสุระ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพรรณไม้ การเวก (Artabotrys) ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด และได้รายงานการค้นพบพรรณไม้สกุล การเวก (Artabotrys) อีก 2 ชนิดที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย ลักณะทางพฤกษศาสตร์

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2942-8644

Read more

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล : พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ

รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 139 E-mail: agrpyb@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำอย่างง่าย

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว และทีมวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-9706-4869

Read more

Cowlog แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

แอปพลิเคชัน Cowlog ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม ช่วยในการวางแผนดำเนินงาน ติดตาม แจ้งเตือนการดำเนินงานฟาร์ม และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการผลิตโคนม รวมถึงการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และระบบการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตโคนมแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไรที่เพียงพอ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป หลักการทำงาน ข้อมูลพันธุ์ประวัติ (หมายเลขโค พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์

Read more

เครื่องลำเลียงมะพร้าว

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more