โรคกิ่งแห้งของทุเรียน

รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-3435-1890

Read more

Cassava Chips มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ

ทวีเกียรติ ทวีกสิกรรม สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6035-2122

Read more

ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้า ดัดแปลงสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์

ดร.อุเทน สุปัตติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา โทร.08-5929-4336

Read more

เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล

อ.ดร. นราธิป สุจินดา 
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-2559-2999 

Read more

เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

SOLAR POWER พลังงานคาร์บอนต่ำ เครื่องสูบลมจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์ ให้บริการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์-เก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่ และต่อเข้ากับปั๊มลมมีเกจแสดงแรงดันลมชัดเจน เติมลมล้อจักรยาน/มอเตอร์ไซค์/ล้อรถยนตร์ ฟรี! ใช้งานสะดวกสามารถใช้สายจุ๊บต่อเข้ากับล้อจักรยานเพื่อเติมลมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เริ่มผลิตรุ่นแรกในปี 2560 สอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยปรับขนาดของแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรีให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ปัจจุบันรุ่นที่ 2 ปรับปรุงโดยการ “วน” ใช้ของเหลือทิ้ง (ครุภัณฑ์เก่า)

Read more

ซอสพริกจากกล้วยน้ำว้าสุก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 08-0578-0455

Read more

วัสดุดูดซับโลหะหนัก จากโฟมยางธรรมชาติ และผงไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา

ฐิติวรรณ อินทะ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 06-2198-9877

Read more

ใบมันสำปะหลังพันธุ์ KUKM 060 สำหรับอาหารสัตว์

ธีระ สมหวัง หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-6803-7281

Read more