ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพดหวาน

นางสาวบงกชมาศ โสภา และคณะผู้วิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข่าวฟ่างแห่งชาติ  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-5001-7940

Read more

เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

ดร.ธนัญกรณ์  ใจผ่อง 
ศูนย์เครื่องจักรกล การเกษตรแห่งชาติ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6987-7987

Read more

กล่องส่องไข่เพื่อการประเมินคุณภาพเปลือก

รศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช  
ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6987-7987

Read more

เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นจากระบบเบรกรถยนต์

รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย  ดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.08-4756-1115

Read more

Rosily Rose Extra Nutri Essence

ผศ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 089-440-9920 E-mail: faaspps@ku.ac.th

Read more

คาร์บอนรูพรุนจากดอกดาวเรืองเหลือทิ้ง

ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-797-0999 E-mail: gasidit.p@ku.ac.th

Read more

ลูกชิ้นเห็ด

ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629-35 ต่อ 502 E-mail: ifrlds@ku.ac.th

Read more

แหนแดง กับการเพาะเลี้ยงในแปลงอินทรีย์

วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-6686-6890

Read more

ไรซ์อัลบูมินเจล

นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-729-1656 E-mail: aappmj@ku.ac.th

Read more