เกาะกูด : ความหลากหลายทางชีวภาพ | KURDI NEWS

นอกจากการท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว พื้นที่ป่าก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาวิจัยจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เกาะกูด จ.ตราด เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #เกาะกูด #เที่ยวไทย