สวพ.มก. ร่วมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562”

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม “ โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 และเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้

Read more

เสวนา!!! “กว่า 2 ทศวรรษ กับการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย…ใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า” ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประชุมเสวนา “กว่า 2 ทศวรรษ กับการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย…ใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม  มีหัวข้อในการเสวนาดังต่อไปนี้ ความร่วมมือในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรและมหาวิทยาลัยฟลอริดา โดย ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การเสวนา

Read more

สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ การพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อยและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อยและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน 1. พ-ท(ช)2.59/ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 

Read more

สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ก-ษ(ช)3.59/ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน –

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่ม จีโนมพันธุกรรมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่ม จีโนมพันธุกรรมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำ โดยมีผลงานวิิจัยดังต่อไปนี้  การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตมและการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็มและลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม โดย ผศ.ครศร ศรีกุลนาถ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมติดตาม ผลงานวิจัย “การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย “การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ศึกษา หัวหน้าสวนป่าตลอดจนบุคลากรที่อำนวยความสะดวกมาตลอด ณ สวนป่าขุนแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานดังกล่าว เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ และความสามารถของเกษตรกร และสหกรณ์ในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเทคโนโลยี (การจัดการผลผลิตน้ำนม การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากโคนม) เพื่อประกอบการบริหารจัดการฟาร์มที่แม่นยำ

Read more

สวพ.มก.เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย พัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง หาดวนกร มก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริหารทุนและสารสนเทศงานวิจัย ร่วมติดตามประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยการนำเสนอและเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย เพื่อพัฒนาต้นแบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ หาดวนกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมกลุ่มย่อยจัดทำแผนงานวิจัยเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี​ 9​ สาขาดังต่อไปนี้ 1.สาขาเศรษฐกิจ​ฐานราก​ 2.​สาขาการเกษตรสมัยใหม่​ 3.​สาขาสิ่งแวดล้อม​ 4.สาขาเศรษฐกิจ​ดิจิตัล 5.สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 6.สาขาพลังงาน 7.สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 8.สาขาคุณภาพสังคมไทย 9.สาขาโครงการประชากรกับสังคมสูงวัย เริ่มประชุมเมื่อวันที่ 14

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูล บทบาท วช. และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช.

Read more