ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงานสำนักงานวิทยทรัพยากรและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีมาตรฐาน เช่น วารสารวิชาการนานาชาติ สิ่งพิมพ์หายาก สื่อดิจิทัล หนังสือเรียน และนิตยสาร ฯลฯ รวมทั้งยังมีสตูดิโอสำหรับการทำสื่อชนิดต่างๆ ไว้รองรับ เพื่อสนองความต้องการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และความใฝ่รู้

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานนิทรรศการ เรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานนิทรรศการ เรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” และรศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ กล่าวรายงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

สวพ.มก. แบ่งปันวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาควัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ นายปริญญา อิ่มกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา และคณะครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากการทดลอง ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเตรียมฟิล์มบางผลึกเหลวสำหรับการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ” ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง NASA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และคณะทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ( Internationally Outstanding Inventors Award Ceremony )

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยไทย ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ( Internationally Outstanding Inventors Award Ceremony ) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Read more

สวพ.มก. ขอขอบคุณ ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศของ … ม.บูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานแผน และด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับฯ พร้อมด้วย นางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Read more

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน “เวทีเสวนางานวิจัยสังคมศาสตร์ – เกษตร” 20 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน “เวทีเสวนางานวิจัยสังคมศาสตร์ – เกษตร” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. onsite: ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม  อาคาร1 ชั้น5

Read more

ประกาศผลคัดเลือกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการผลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลคัดเลือกโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการผลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

Are you ready ? เตรียมพบกับนิทรรศการ “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Are you ready ?  “เตรียมพบกับนิทรรศการวัคซีนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ท่านจะได้สัมผัสความหลากหลายของวัคซีนในสัตว์รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมากมาย” ศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” โดยในงานประกอบไปด้วยวัคซีนที่ใช้กับสัตว์เศรษฐกิจมากมาย อาทิ วัคซีนในสุกร สัตว์ปีก โค กระบือ และสัตว์น้ำ รวมถึงพบปะกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ ที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทุกท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการได้ที่

Read more

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.และศูนย์มีเดีย ม.ศรีปทุม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งใช้ในการถ่ายทำผลิตสื่อวิดีทัศน์ ส่งเสริมงานด้านวิชาการ ระบบงานบันทึกภาพและเสียง และระบบการถ่ายทอดสด และรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานด้านโสตทัศนศึกษา จากนั้นภาคบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มีเดีย (Media

Read more