สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย “โครงการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์” คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและตอบข้อซักถาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ หัวหน้าโครงการวิจัยโดย ศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ผลผลิต/ผลลัพธ์จากงานวิจัย วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Read more

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Smart Agricultural Robot Contest 2020”

รับชม Live สด AI for All กลุ่ม 5 “Smart Agricultural Robot Contest 2020” กับ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา โครงการที่ส่งเสริมความรู้ พัฒนา AI ในภาคส่วนของการเกษตร

Read more

มก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. หารือเตรียมนำเสนอโครงการสินเชื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ช่วยบรรเทาปัญหาสุกรมีราคาสูง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ  ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือเพื่อเตรียมนำเสนอโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ช่วยบรรเทาปัญหาสุกรมีราคาสูง โดยเป็นแนวการให้เชื่อสินแบบให้ความรู้คู่ทุน ในด้านความรู้และการเลี้ยงหมู เพื่อถ่ายทอดไปยังเกษตรกรต่อไป วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50

Read more

ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า “การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (โครงสร้างพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร”  หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล นำเสนอโดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ติดตามการดำเนินงานวิจัย “กัญชง” ณ แปลงทดลองของไร่เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามการดำเนินงานวิจัย “กัญชง” ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2565 เพื่อการศึกษาศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ ทดสอบปลูก โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง ณ แปลงทดลองของไร่เกษตร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุน กสว. ประเภทงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม KU Online International Academic Forum 2022 (79th Anniversary)

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้โครงการ KU Reinventing ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th

Read more

ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1

📣ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1 รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ: การต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บรรยายโดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย และรับฟังการนำเสนอสรุปผลงานวิจัยจำนวน 2

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มก. ครบรอบ 67 ปี

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมวางพวงมาลา ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

Read more

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการทำงานวิจัยพืชกัญชาและกัญชงในอนาคต

Read more