KURDI จัดอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2566 วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

KURDI แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.” ครบรอบปีที่ 38

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 38 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีลงนามฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวรายงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ) เป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาพันธุกรรมกระบือไทย

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มวัสดุศาสตร์)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มวัสดุศาสตร์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้ เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชีวภาพ นำเสนอโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย

Read more

นำเสนอแนวทางบริหารจัดการ สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

KURDI แสดงความยินดี ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการวิจัย “Rainbow Rice: A Paradigm Shift in

Read more

KURDI แสดงความยินดี รศ. ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปีงบระมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

อธิการบดี มก. พบผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร มก. กล่าวเปิด “โครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการบริหารงานสู่การปฏิบัติ บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา

Read more

KURDI จัดอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566”

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป้าหมายการจัดอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยฯ” ในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย

Read more