สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ในวัน 8 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่คณะสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การอุดมศึกษากับการพัฒนาคนในยุคของการเปลี่ยนผ่าน: ทรรศนะของพรรคการเมือง” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

“Kasetsartra fasciaura” ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก

  รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก และตั้งชื่อว่า “Kasetsarta” ผีเสื้อกลางคืน “สกุลเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” ที่พบนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกซึ่งได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA 4532(1): 95-103 ในวันที่

Read more

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” Thailand Research Expo 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” Thailand Research Expo 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมฯ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner  เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การสัมมนาเชิงวิชาการ “การค้นพบเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ” และ “การพัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานฯ” โดย คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิคีตรัตน์ และกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 หัวข้อได้แก่ 1.หัวข้อ “การค้นพบเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดรัฐสภา ประเทศสหรัฐอเมริกา” (13 มีนาคม 2562)

Read more

งานเสวนาแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ทางเลือกทางรอดปศุสัตว์ไทย

7 มีนาคมนี้ พบกับงานเสวนาแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ทางเลือกทางรอดปศุสัตว์ไทย เวลา 13.00-16.30น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. … พบนักวิจัยเจ้าของผลงาน กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง…..ดีอย่างไรต่อสัตว์และกิจการโคนมโคเนื้อแพะแกะ ฯลฯ …ความสำเร็จของการผลิตเชิงพาณิชย์…ไปรอดไปรุ่งหรือต้องการทัพเสริม …สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์โปรตีนสูงด้วยนวัตกรรมงานวิจัยนี้ได้จริงหรือไม่

Read more

ทีมรุกขกร มก. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณ สวพ.มก.

เช้าวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ทีมรุกขกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้มหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าตอบแทน ถ้าหน่วยงานใดหรือใครสนใจ อยากให้ทีมนี้ ไปตัดแต่งต้นไม้แบบถูกหลักวิชาการ ติดต่อได้ที่เพจ KU รุกขกร   

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทำการวิจัยโครงการวิจัยประเภท 3 สาขา จำนวน

Read more

อบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่บุคลากร เพื่อได้เข้าใจระบบประเมินผลการปฏิบัติิงาน (PMS: Performance Evaluation) ซึ่งเป็นระบบสำหรับประเมินบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์ หรือสัดส่วนการประเมิน KPIs และ Competency

Read more