KURDI จัดการนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย “การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลัง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลัง นำเสนอโดย รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.  

Read more

KURDI ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชง สถานีวิจัยดอยปุย และศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ” และ “ศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง” ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ หมู่บ้านม้งดอยปุย สถานีวิจัยดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม

Read more

KURDI จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ด้านพืชไร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มพืชไร่) วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. โดยมีโครงการวิจัยดังนี้ โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบโรงเรือนปรับอากาสคาร์บอนต่ำสำหรับปลูกพืชโดยใช้พลังงานจากเซลส์สุริยะ โดย

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี นายธีรศักดิ์ สุนทรา ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายธีรศักดิ์ สุนทรา นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วาระ 5 มกราคม 2567 – 4 มกราคม 2570

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” ครบรอบปีที่ 28

ผศ. ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 28 วันที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ด้านสัตว์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ด้านวัสดุ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. ผลงานวิจัยที่นำเสนอ 1) FF(KU)14.64/ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน นำเสนอโดย

Read more

KURDI จัดอบรมฯ ระดมความคิดเห็นพัฒนาโจทย์วิจัย “ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ >>> เพื่อระดมความคิดเห็นพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ และเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป และผู้เข้าอบรมทุกท่านยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อสังคมและประเทศต่อไป

Read more

KURDI จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย กลุ่มป่าไม้

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มป่าไม้) วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. ผลงานวิจัยที่นำเสนอ – ชุดโครงการวิจัย เรื่อง

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ด้านวัสดุ

KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ด้านวัสดุ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. ผลงานวิจัยที่นำเสนอ >>> 1) FF(KU)22.65/การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ นำเสนอโดย

Read more