วันคล้ายวันสถาปนา “สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครบรอบ 44 ปี

เนื่องในวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ครบรอบ 44 ปี >> โดยมีพิธีสักการะพระพิรุณและไหว้เจ้าที่ พิธีไหว้สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ พิธีสงฆ์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.” ครบรอบ 54 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน “งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี” และชม ชิม ช้อปอาหารจากโปรตีนเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

“โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก. และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโปรโมทผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรภายใต้ชื่องาน “โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ” วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา

Read more

“สัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจกรรมมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโครงการ “สัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประจำปี 2565” และ “กิจกรรมมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” และกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอบคุณบุคลากร สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2565

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่าง สถาบันภาคี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การ MOU ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล

Read more

ระบบภาระงานกับข้อมูลงานวิจัย: เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในภาระหน้าที่ของอาจารย์ คือ งานวิจัย ช่วยให้มีองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ในการเรียนการสอน และสามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการกรอกภาระงานที่สมบูรณ์ KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

Read more

การใช้งาน KURDI DATA API “Application Program Interface”

การใช้งาน KURDI DATA API “Application Program Interface” เป็นจุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ KURDI พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – อาจารย์ ดร. จารุวัฒน์ ไพใหล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนา “ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปีงบฯ 2563 (Online Seminar) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยโครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 13 กันยายน 2565 (Online Seminar) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

Read more

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับและความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน วันที่ 1 กันยายน 2565  ณ ห้องปฏิบัติการการผลิตและควบคุมรายการด้วยระบบดิจิทัลด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ ห้องวิทยุออนไลน์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

Read more

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” และขอเชิญชวนเที่ยว “งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 16”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 ประจำปี 2565 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” ณ อาคาร 13 พลศึกษา

Read more