สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และโรคพืช

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และโรคพืช ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ผศ.เฉลิมพล สุวรรณภักดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม เรื่อง “การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ” เพื่อบุคลากรได้รับทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรวิจัย มก. รวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และจากสถิติการขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ นั้น ข้อเสนอโครงการวิจัยประมาณร้อยละ 80 เป็นงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่ออาสามัครผู้รับการวิจัยนั้น แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สถานะทางสังคม สถานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมายได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่บุคลากร มก.

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ “แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ “แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.” ในลักษณะทุนสนับสนุนงานพื้นฐานและทุนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีบุคคลดีเด่นด้านอารักขาพืช

สถาบันวิจัยและพัฒฯาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ บุคคลดีเด่นด้านอารักขาพืช ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการอารักขาพืช สาขาต่าง ๆ จำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. สาขาโรคพืช ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร 2. สาขากีฏและสัตววิทยา คุณชูวิทย์ ศุขปราการ 3. สาขาอารักขาพืช

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน “60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และร่วมชมงาน “60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย แบ่งโซนดังนี้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Read more

สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มสิ่งแวดล้อม การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ : ผศ.ภาสกร ปนานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริมาณน้ำในชั้นลิทโธสเฟียร์ใต้ประเทศไทยโดยการประเมินจากหินแปลกปลอม (xenoliths) ที่พบในหินอัลคาไลน์บะซอลต์ที่เป็นแหล่งของพลอยแซฟไฟร์และทับทิม หัวหน้าโครงการ : อ.ประหยัด นันทศีล ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ การสะสมทางชีวภาพและการเพิ่มขึ้นของตะกั่วในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ำไหล

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ กระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีท้องไข่ด้วยการวัดการสะท้อนของเลเซอร์ หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ณัฐพร ฉัตรแถม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางพาราด้วยการเติมอนุภาคนาโนคาร์บอน หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จิรศักดิ์

Read more

สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มวัคซีน และสัตวแพทย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มวัคซีน และสัตวแพทย์ โดยช่วงเช้า มีดังนี้ – การประเมินโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้สุนัขสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้สูงและคงอยู่ได้นาน 1 ปี หัวหน้าโครงการ : นางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. – ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ

Read more

สวพ.มก. ร่วมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562”

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม “ โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 และเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้

Read more