KURDI ยินดี นักวิจัย มก. คว้ารางวัล People’s Choice Award ประกวดภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ชื่อ Rosy Lips

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล People’s Choice Award  จากการประกวดภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ชื่อ Rosy Lips ในการประชุมวิชาการนานาชาติจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 4-8

Read more

KURDI ยินดี ศ.ดร.ดอกรัก มารอด ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล” มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ดอกรัก มารอด อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล”

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมและนำเสนอกรอบแนวคิด วิจัยใช้ประโยชน์จาก High Performance Computing (HPC)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญนักวิจัยร่วมประชุมและนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย “โครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จาก High Performance Computing” (HPC) ในงานวิจัยด้านอาหาร การเกษตร จุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น และจะนำเสนอต่อแหล่งทุน บพข. ในลำดับต่อไป

Read more

สวพ.มก. ถวายพระพรชัยฯ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการ สวพ.มก. และ รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมด้วยบุคลากร

Read more

นวัตกรรมใหม่น้ำแข็งทะเลโอโซน – จากแฟ้มงานวิจัย มก. (PODCAST)

นวัตกรรมใหม่น้ำแข็งทะเลโอโซน เพิ่มความสดอาหารทะเล-สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ผู้ให้สัมภาษณ์ – นายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน – นางสาวรติวรรณ มีทอง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย “ด้านเกษตร”

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย “ด้านเกษตร” ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. >>>

Read more

เครือข่าย RUN จัดบรรยายพิเศษ “งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการปล่อยคาร์บอนต่ำในการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (เครือข่าย RUN) โดย คลัสเตอร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยายพิเศษ “งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการปล่อยคาร์บอนต่ำในการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร” >>> ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-11.00 น.

Read more

KURDI ขอแสดงความยินดี “งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์” มก. ครบรอบปีที่ 1

รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี “งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์” ครบรอบปีที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต >>> โดย ดร.จงรัก

Read more

KURDI จัดประชุม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่างงานแสงซินโครตรอนกับงานวิจัยของ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดกิจกรรมการประชุม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่างงานแสงซินโครตรอนกับงานวิจัยของ มก.” วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิด “ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชา” คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผศ.ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชา” จากโครงการปรับปรุงพันธุ์การปลูกและการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสกัดสารกัญชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิจัยจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) วันที่ 19 มิถุนายน

Read more