นวัตกรรมเส้นใยเชิงประกอบชีวภาพขั้นสูงจากพอลิแลคติกแอซิดและกากใบชาสำหรับสิ่งทอสีเขียว

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรีภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 2132

Read more

ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter)

รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-1803-5716

Read more

เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล

ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโทรศัพท์ 0-2942-8629 ต่อ641905

Read more

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BRAKMIX ชนิดแคปซูล

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครโทร. 091-951-944

Read more

ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง ชนิดแคปซูล

อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครโทรศัพท์ 08-1708-1908

Read more

กระบวนการผลิตกล้วยอบกรอบด้วยไมโครเวฟสุญญากาศ

ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์  0-2562-5024

Read more

ชุดทดสอบโลหะหนักแคดเมี่ยมในน้ำอย่างง่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว ผศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ และคณะผู้วิจัย  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้อม  โทร. 08-9706-4869

Read more

แอปพลิเคชั่นสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key)

รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดีดร.ไพลิน จิตรชุ่มน.ส. สุธาทิพย์ คงทนภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยาประมงคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 08-6699-5458

Read more

แอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ (3Fs)

รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดีรศ. เจษฏา อิสเหาะ และนายพุทธสงฆ์ สังข์วรรณภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 08-6699-5458

Read more

ระบบ RFID เพื่อการจัดการสวนป่าสักเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริดร. พรเทพ เหมือนพงษ์อ.กิติพงศ์ ตั้งกิจคณะวนศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์โทร  02-5790169

Read more