เมล็ดเทียม (artificial seed) ต้านเชื้อจุลินทรีย์

ผศ.ดร สุนทรี แสงจันทร์ และอาจารย์ ดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

มะละกอสุกอบแห้ง พันธุ์ปลักไม้ลายผสมโปรไบโอติกแบคทีเรีย

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล
สาขาชีวเคมี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.034-300481-4

Read more

แอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุข

รองศาสตราจารย์วัชรี  วีรคเชนทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2940-7052

Read more

การปลูกแบล็คเบอร์รีบนพื้นที่สูง

ปรเมศ แสนยากุล
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-2883-9060

Read more

การออกแบบสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

นายทิตินัย เทียนแย้ม  นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง  นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 034-351397

Read more

ช่องแสงระบายอากาศสำเร็จรูปสำหรับหลังคาอาคาร

นายสิทธิโชค  มหับผลา  รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์  ดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-1845-8873

Read more

นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรด อย่างครบวงจร

ดร.รังสิมา ชลคุป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8600

Read more

ผงมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี

คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร. 08-0578-0455

Read more