ห้องจำลองแผ่นดินไหว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more

การใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวา

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ) เป็นพืชน้ำในวงศ์ Pontederiaceae มีการแพร่ระบาดโดยการนำเข้ามาในประเทศ เพื่อใช้เป็นไม้ประดับในสวนเนื่องจากมีดอกสวยงามสะดุดตา ผักตบชวาจัดเป็น 1 ใน 10 ของวัชพืชน้ำที่ร้ายแรงที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้ทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำในประเทศไทย นิยมใช้วิธีตักเก็บโดยแรงงานคนและเครื่องจักร

Read more

ปะการังเทียมเพื่อการตกแต่งตู้เลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ธุรกิจปลาสวยงามสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2553 จะสามารถทำรายได้เข้าประเทศถึง 2000 ล้านบาทนอกจากนี้ธุรกิจปลาสวยงามยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายอาทิเช่น อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา การให้บริการดูแลรักษาตู้เลี้ยงปลา การเพาะขยายพันธุ์ปลา อาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกี่ยวพันกับการเลี้ยงปลาสวยงามทั้งสิ้น ระบบการเลี้ยงปลาทะเลมีหลักสำคัญอยู่ที่การจัดทำระบบให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยเฉพาะการมีแหล่งที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แหล่งที่มาของของเสียจำพวกแอมโมเนียในน้ำมาจากอาหารที่ปลากินไม่หมด ของเสียจากการขับถ่ายของปลา ซึ่งหากทำระบบการกำจัดของเสียไม่ดีแล้วจะทำให้ปลาตายได้โดยเรียกกันทั่วไปว่า New

Read more

โซย่าเกิร์ต ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองหมักจากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองผิวดำเพาะงอก

นางวนิดา เทวารุทธิ์  ชิติสรรค์กุลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโทร 02 942 8609 ต่อ 1605

Read more

เรือไฟฟ้า KU GREEN 2

เรือไฟฟ้า KU GREEN 2
รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Read more

ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง

นักวิจัยเสกสรร  สีหวงษ์  ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3435-1397,09-8565-2939

Read more

กระดาษทำมือด้วยแป้งข้าว

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวุฒินันท์ คงทัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร โทร. 0-2942-8600-3

Read more

เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและสิ่งสกปรกที่เปลือกไข่เป็ดเพื่อการแปรรูปอาหาร

นางสาวเจษฎาภรณ์ ปริยดำกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโทร. 0-3435-5310

Read more

กล้าเชื้อแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก

คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 -35

Read more