ใบมีดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องเกี่ยวข้าววางรายแบบสะพายหลัง

นักวิจัยเสกสรร  สีหวงษ์  ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3435-1397,09-8565-2939

Read more

กระดาษทำมือด้วยแป้งข้าว

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวุฒินันท์ คงทัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร โทร. 0-2942-8600-3

Read more

เครื่องตรวจสอบรอยร้าวและสิ่งสกปรกที่เปลือกไข่เป็ดเพื่อการแปรรูปอาหาร

นางสาวเจษฎาภรณ์ ปริยดำกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโทร. 0-3435-5310

Read more

กล้าเชื้อแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก

คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 -35

Read more

เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์

เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์

Read more

แอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP-Check)

แอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP-Check)

Read more

ชุดขาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์

รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และคณะทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้พัฒนาและออกแบบขาไถระเบิดดินดานที่มีความทนทานต่อการกระแทกกับหินและรากไม้ขนาดใหญ่ในดิน สามารถยกตัวหนีสิ่งกีดขวางได้ด้วยการใช้แหนบสปริงที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหาการอัดแน่นของดินหรือกำจัดด้วยการไถระเบิดดินดาน แต่ไถระเบิดดินดานที่มีอยู่มักมีปัญหาการใช้ shear bolt ในการป้องกันการเสียหายของขาไถ เนื่องจากสภาพดินที่แข็งแรงและมีสิ่งกีดขวางในดินทำให้ shear bolt ขาดบ่อย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเกษตรกร

Read more

มันสำปะหลังพันธุ์รับประทาน “พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2”

ปัจจุบันปริมาณความต้องการมันสำปะหลังเพื่อใช้ภายในประเทศสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาหัวมันสำปะหลังกลับตกต่ำ ซึ่งสวนกลับความต้องการภายในประเทศ เห็นได้จากในแต่ละปีนี้การนำหัวมันสำปะหลัง และมันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษามันสำปะหลังพันธุ์รับประทาน “พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2” ที่ใช้ส่วนของลำต้น และใบเป็นอาหารสัตว์ หัวนำมาบริโภค หรือเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ 2

Read more