การออกแบบและพัฒนาเครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าว

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราชภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3848

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5731

ว่าที่ร้อยตรีโรจนพงศ์  ไชยสิทธิ์  (นักวิชาการเกษตร)ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1016-2351

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5819

ว่าที่ร้อยตรีโรจนพงศ์  ไชยสิทธิ์  (นักวิชาการเกษตร)ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1016-2351

Read more

เครื่องสกัดสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร.เมธี สายศรีหยุดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 085 322 2187

Read more

สื่อการเรียนรู้และเทคนิคการวิเคราะห์แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์อัญมณีไทย

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-2636-1953

Read more

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

  เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟได้ออกแบบ และการสร้างเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบถังหมุน มีกำลังการผลิตที่ 200 กรัมสารกาแฟต่อการคั่ว 1 ครั้ง โดยเครื่องคั่วกาแฟใช้ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ มีถังคั่วเมล็ดกาแฟทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร ภายในถังมีครีบ

Read more

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5

จำนอง โสมกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.06-4246-9551

Read more

สารสกัดข้าวโพดม่วง และสารสกัดพลับ

ดร.ปิยนารถ ศรชัย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ นางสาวประภัสสร รักถาวร  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  โทร. 02-9428600-3 ต่อ 402

Read more

เครื่องเก็บลูกกอล์ฟแบบบังคับทางไกล

อาจารย์ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอ

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโทร. 08-1928-3684 

Read more