นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น ตรา KU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  นาคทอง  และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร  กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1892

Read more

เส้นพลาสติกชีวภาพเปล่งแสงสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ

น.ส.ปนัดดา เยือกเย็น น.ส.พลอยระวี แก้วลำใย ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0 -2797 -0999 ต่อ 2128

Read more

เครื่องอัดกระถางเพาะชำจากวัสดุผักตบชวาด้วยระบบไฮดรอลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรต กุญชร ณ อยุธยา และอาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-1021-9191

Read more

เครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าวแบบลากดึงด้วยรถแทรกเตอร์

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2579-0588 ต่อ 1519,1520

Read more

เครื่องตัดหัวกุ้งอัตโนมัติด้วยน้ำแรงดันสูง

จากการศึกษาปัญหาบริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นตัวแทนจำหน่ายและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารทะเล เบเกอรี่และติ่มซำทั้งในและต่างประเทศมีความประสงค์ในการทำเครื่องตัดหัวกุ้งอัตโนมัติด้วยน้ำแรงดันสูงโดยการใช้เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพที่สามารถจับภาพกุ้งที่วางนิ่งบนสายพานลำเลียงที่จะทำการตัดหัวกุ้งเพื่อประมวลผลหาตำแหน่งและเส้นทางที่ใช้ในการตัดหัวกุ้งด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ จากนั้นทำการควบคุมหัวฉีดน้ำแรงดันสูง (Water jet nozzle) ที่ติดตั้งอยู่บนแขนกล (Robot) ให้สามารถตัดหัวกุ้งได้ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ การใช้น้ำแรงดันสูงในการตัดหัวกุ้งมีข้อดี คือ เป็นกระบวนการตัดที่ปราศจากความร้อน รอยตัดที่ได้มีคุณภาพดีและสะอาด เนื่องจากใช้น้ำเป็นสื่อกลาง นอกจากนั้นการทำงานของเครื่องจักรที่สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติจากการรับภาพกุ้ง ประมวลผลตำแหน่งและเส้นทางในการตัดผ่านโปรแกรมเฉพาะทางสามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้กับโรงงานส่งออกกุ้งแช่แข็งและโรงงานแปรรูปกุ้ง

Read more

ผลิตภัณฑ์โปรตีนสแน็ครสชาติไทย

สุภัคชนม์ คล่องดี และคณะทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

แป้งขนมบัวลอยจากมันสำปะหลัง

ดร.พิศมัย ศรีชาเยชสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8629

Read more

เครื่องดื่มปลีกล้วยผสมกล้วยดิบสำเร็จรูป

ณัฐวุฒิ  ลายน้ำเงิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8629

Read more

เครื่องดื่มดอกกระเจี๊ยบ ผลพุทราลดน้ำตาลเสริมโพรไบโอติก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 08-0578-0455

Read more

แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8600 ต่อ 213

Read more