KU Smart Scale

ดร. จุมพล วรสายัณห์
ดร. จิตติ นิรมิตรานนท์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5000

Read more

อุปกรณ์รองรับข้อศอกพร้อมแผ่นเจลว่านหางจระเข้

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9419-5648

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2942-8644

Read more

ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำอย่างง่าย

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว และทีมวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-9706-4869

Read more

คลังความรู้เกษตรศาสตร์…สู้ COVID-19

ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0 2942 8616 ต่อ 331-346

Read more

ข้าวฟ่างหางกระรอก (Foxtail millet)

ธำรงศิลป โพธิสูง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 08-1576-5702

Read more

B-Share Smart Box

ดร.อุบล ทองปัญญาภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.  09-0971-2889

Read more

การพัฒนาการนำเถ้าลอยจากโรงฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์

นางสาวทาวิณี เจรจานางสาวอภัสรา วิเศษวงษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 09-9691-2406

Read more

น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

นายวิทยา ปั้นสุวรรณนางสาวรยากร นกแก้วนางสาวมัลลิกา ตะพานวงศ์นายไพโรจน์ ภู่ต้องศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9152-0630

Read more

ไฮโดรเจลไมโครสเฟียร์ที่ เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสัตว์

นางสาวศิริพร ปราณีนางสาวมนัญญา พวงลำเจียกผศ.ดร สมิทธิชัย สียางนอกภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-9692-84284

Read more