สารเคลือบใบ และผลดินขาวเคโอลิน

ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444

Read more

เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล

อ.ดร. นราธิป สุจินดา 
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-2559-2999 

Read more

ซอสพริกจากกล้วยน้ำว้าสุก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 08-0578-0455

Read more

แพลตฟอร์มระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์อัจฉริยะ สำหรับฟาร์มสัตว์ปีก

รศ.ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1720-4356

Read more

โยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลืองผิวดำ

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1409

Read more

สุรากลั่น มันสำปะหลังหวาน

สุราพื้นบ้าน สุรากลั่นที่มีดีกรีแรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดได้ว่าเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาไทย แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ทำให้การผลิตสุราพื้นบ้านเหล่านี้ไม่เป็นที่เปิดเผยและแพร่หลาย (สุพัฒน์ และกำพล, 2545) จากกระแสในการบริโภคไวน์องุ่นราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กอปรกับผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ทำให้เกิดกระแสการผลิตสุราแช่จากผลไม้ (ไวน์ผลไม้) (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน, 2546) ทีมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาสายพันธุ์ชนิดหวานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น สุรากลั่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาสุราพื้นบ้านของไทย (soft

Read more

ระบบปลูกพืชแนวตั้งพลังงานทางเลือก

ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-2969-9636 , 06-4065-4197

Read more

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติ ที่ทำให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-1780-9569

Read more