เครื่องวัดสี (Colorimeter)

Transmission electron microscope: TEM-Hitachi HT7700

Scanning electron microscope: SEM-Hitachi SU8020

การส่งตัวอย่างทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อทดสอบ

การส่งตัวอย่างด้านชีวภาพเพื่อทดสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/ku.th/cl-inhouse

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/centrallabku.kurdi.3

 

 

งานธุรการ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ฯ

ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ