เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรด กับการวิเคราะห์สารแซนโทน ในผงเปลือกมังคุดโดยไม่ต้องสกัด

มังคุดถือเป็นราชินีผลไม้ของประเทศไทย ประเทศไทยสามารถผลิตมังคุดได้จำนวนมาก ดังนั้นปริมาณเปลือกซึ่งเป็นขยะหรือของเหลือทิ้งจากการบริโภคมังคุดจึงมีปริมาณสูงเช่นกัน ภายในเปลือกมังคุดจะประกอบด้วยสารแซนโทนที่มีคุณค่าสูง แซนโทนเป็นสารประกอบตามธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ จะพบมากในส่วนเปลือกมังคุด โดยมีสาร alpha-mangostin และ gamma-mangostin เป็นสารแซนโทนหลักที่พบมาก ในปัจจุบันได้มีการค้นคว้าและวิจัยถึงคุณประโยชน์ของสารแซนโทนอย่างแพร่หลายโดยสารแซนโทนมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย ได้แก่ 1) ฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Sukatta et al., 2013) 2)การออกฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ

Read more

คอนกรีตผสมจากเปลือกหอยแมลงภู่

หอยแมลงภู่จัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญ มีราคาถูก หารับประทานได้ง่าย สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคหอยแมลงภู่ที่มากขึ้นคือ มีเปลือกหอยแมลงภู่ที่เหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก วิธีการกำจัดเปลือกหอยเหลือทิ้ง ได้แก่ การนำเปลือกหอยไปถมที่ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค หากนำไปฝังกลบจะทำให้ดินสูญเสียความพรุน เนื่องจากเปลือกหอยนั้นย่อยสลายได้ยาก มีรายงานการนำเปลือกหอยเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเผาแล้วบดให้ละเอียดผสมกับขุยมะพร้าวทำเป็นปูนซีเมนต์ธรรมชาติ ผลิตเป็นแผ่นทางเดิน และวัสดุตกแต่งผนัง คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางใหม่ในการกำจัดซากเปลือกหอยโดยนำเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ เช่น

Read more

สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไบโอพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมาริน

ดร.นงพงา จรัสโสภณ และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาขตกำแพงแสน
โทร. 034-300-481-4 ต่อ 7693 E-mail: faasngj@ku.ac.th

Read more

PHAs พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8600-3 E-mail: aappln@ku.ac.th

Read more

ชมพูไพรพืชชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี และ รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2562-5444 E-mail: fscicps@ku.ac.th

Read more

แผ่นแป้งห่อจากมะพร้าว Coco-Wrap

นายประมวล ทรายทอง และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-6455 E-mal: ifrpmst@ku.ac.th

Read more

รู้เกษตร – Agri Pro แอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์

Agri Pro ช่วยวางแผนการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ พร้อมข้อมูลสภาพอากาศชุดดิน และราคาสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจการผลิตมีกำหนดขอบเขตฟาร์มบนแผนที่เพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริง สร้างแผนการผลิต บันทึกรายการกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับ-จ่ายสรุปเป็นโปรไฟล์ของการผลิตแต่ละครั้ง ข้อมูลการผลิตสามารถสร้างเป็น QR Code แชร์ให้ผู้สนใจและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อการอัพเดทการผลิตของเกษตรกร รวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร (Agri-big data) หลักการทำงาน 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Androids หรือ

Read more

การเวกชนิดใหม่ของโลก และที่พบครั้งแรกในประเทศไทย

ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง และนายทวี อินสุระ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพรรณไม้ การเวก (Artabotrys) ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด และได้รายงานการค้นพบพรรณไม้สกุล การเวก (Artabotrys) อีก 2 ชนิดที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย ลักณะทางพฤกษศาสตร์

Read more

Cowlog แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

แอปพลิเคชัน Cowlog ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสำหรับการบริหารจัดการฟาร์ม ช่วยในการวางแผนดำเนินงาน ติดตาม แจ้งเตือนการดำเนินงานฟาร์ม และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการผลิตโคนม รวมถึงการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และระบบการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตโคนมแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไรที่เพียงพอ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ต่อไป หลักการทำงาน ข้อมูลพันธุ์ประวัติ (หมายเลขโค พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์

Read more

Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more