วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิส ชนิดกิน “Strep-Ora1”

รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 093-536-5950 E-mail: sasimanas.u@ku.th

Read more

น้อยหน่าลูกผสม 3 สายพันธุ์ (เพชรปากช่อง/ปาช่อง 46/ ฝ้ายเขียวเกษตร 2)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more

หน้ากากช่วยชีวิต Life Safety Mask

อาจารย์พีระ อารีศรีสม และคณะ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-8574-5 E-mail: cvtpra@ku.ac.th

Read more

โปรตีนอัลบูมินเสริมจากรำข้าวขาวดอกมะลิ

นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-729-1656 E-mail: aappmj@ku.ac.th

Read more

ทรายแมวจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อาจารย์ ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์ และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-982-6500 E-mail: faaspnv@ku.ac.th

Read more

การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกระบวนการผลิตพืชซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยูกับความแข็งแรงในช่วงการเจริญเติบโตของต้นพืชรวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา การเข้าทำลายเมล็ดของเชื้อราทำให้เมล็ดพันธุ์เกิดโรค และสามารถทำให้ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดเป็นโรคทันทีที่งอก ดังนั้นจึงมีผลโดยตรงต่อความงอกของเมล็ด การคลุกเมล็ดหรือเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมีหรือสารกำจัดเชื้อราก่อนปลูกเพื่อช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเชื้อราทำให้เมล็ดพันธุ์มี ความงอกและความแข็งแรงสูง  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณชาติ1, ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์อ1, ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม2 1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง 2 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

SOLAR POWER พลังงานคาร์บอนต่ำ เครื่องสูบลมจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์ ให้บริการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์-เก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่ และต่อเข้ากับปั๊มลมมีเกจแสดงแรงดันลมชัดเจน เติมลมล้อจักรยาน/มอเตอร์ไซค์/ล้อรถยนตร์ ฟรี! ใช้งานสะดวกสามารถใช้สายจุ๊บต่อเข้ากับล้อจักรยานเพื่อเติมลมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เริ่มผลิตรุ่นแรกในปี 2560 สอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยปรับขนาดของแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรีให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ปัจจุบันรุ่นที่ 2 ปรับปรุงโดยการ “วน” ใช้ของเหลือทิ้ง (ครุภัณฑ์เก่า)

Read more

สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของลีโอนาร์ไดต์จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ลีโอนาร์ไดต์มีสมบัตินำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการใส่วัสดุตัวเติมอินทรีย์ เช่น แกลบเผา แกลบไบโอชาร์ และเปลือกถั่วลิสงบด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้นำลีโอนาร์ไดต์มาสังเคราะห์เป็นกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูง โดยกรดฮิวมิคที่สกัดได้นี้มีปริมาณอินทรียวัตถุและค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่สูงมาก มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการวิจัยจากการผลิตฮิวมิคในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตสารฮิวมิคในระดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ สร้างงานและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนรอบๆ เหมืองแม่เหมาะ และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจำหน่ายสารปรับปรุงดิน สร้างงานให้กับภาคธุรกิจ มีการจำหน่ายสารฮิวมิคในราคาลิตรละ

Read more

จงอยปากล่างเทียมในนกกาฮัง

       นกกาฮังได้รับการช่วยเหลือจากการล่าของพรานป่ในเขตป่าทางภาคตะวันตกของประเทศ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ หน่วยสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สัตวแพทยในมีการรักษาประคับประคองอาการ ร่วมกับการทำปากล่างเทียมเพื่อให้นกสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทางสัตวแพทย์ได้ปรึกษาคณะผู้วิจัยเพื่อทำการออกแบบปากนกกาฮังที่สามารถใช้ได้นาน ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ โดยการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเครื่อง CT scan และทำการออกแบบ

Read more

อุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ

รศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089–747-9154 E-mail: fengapl@ku.ac.th

Read more