เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า

รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทร. 038-354-850 E-mail: yodchai.ti@ku.th

Read more

การคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์

โรคเบาหวานจอตา (Diabetic retinopathy หรือ DR) มีสาเหตุมาจาก การที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด เดิมการคัดกรองเบาหวานจอตาทำโดยการขยายม่านตาตรวจจอตาโดยจักษุแพทย์เท่านั้น จากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องใช้เวลานานในการตรวจ จึงมีการออกแบบระบบการคัดกรองเบาหวานจอตาโดยการถ่ายภาพจอประสาทตาแล้วเก็บรวบรวมให้จักษุแพทย์แปลผลภาพถ่ายจอตาย้อนหลัง เพื่อประเมินการส่งต่อให้จักษุแพทย์อีกครั้งในกรณีที่ผลมีความผิดปกติ การคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ซึ่งมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ค่อนข้างสูง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าภาพใดมีความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน และอยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามโดยจักษุแพทย์หรือไม่ โมเดลที่ผ่านการพัฒนามาแล้วจะทำการคัดแยกภาวะเบาหวานจอตาจากภาพถ่ายจอตาที่ถูกป้อนเข้ามาให้โปรแกรม และให้ผลเป็นระดับความเร่งด่วนในการส่งต่อ

Read more

นวัตกรรมลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกโภชนาการสูง

ผศ.ดร.ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-3130 E-mail: damrongvudhi.o@ku.th

Read more

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรม และวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ และคณะ
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: kornsorn.s@ku.ac.th

Read more

มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ KU-Pink 649 ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

ดร.อรอุบล ชมเดช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 085-908-0850 E-mail: ornubol@gmail.com

Read more

ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และคณะ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 097-923-4907 E-mail: ffiscmc@ku.ac.th

Read more

การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนโคเนื้อที่มีปริมาณลดลง ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในขณะที่การผลิตโคนมในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีการนำลูกโคนมเพศผู้มาเลี้ยงขุนจำนวนน้อย และให้อาหารคุณภาพต่ำ ทำให้การเจริญเติบโตช้าและใช้เวลาเลี้ยงนานถึงสามารถส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายลูกโคให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งรับซื้อในราคาต่ำ ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ขุน มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ซากเย็นประมาณ 54-55 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ใกล้เคียงกับโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์ เนื้อโคนมเพศผู้มีความนุ่มมากกว่าเนื้อโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์

Read more

ไอศกรีมนมผสมไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า

สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina หรือ Arthrospira) เป็นสาหร่ายขนาดเล็ก หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงเป็นอาหารเสริมได้ดีทั้งในมนุษย์และสัตว์  มีโปรตีนมากถึง 55-70 เปอร์เซ็นต์ กรดอะมิโนครบทั้ง 8 ชนิด คือ ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซีน เมไธโอนีน เฟนินอลานีน เทรโอนีน

Read more

Rosily Rose Extra Nutri Essence

ผศ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 089-440-9920 E-mail: faaspps@ku.ac.th

Read more

คาร์บอนรูพรุนจากดอกดาวเรืองเหลือทิ้ง

ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-797-0999 E-mail: gasidit.p@ku.ac.th

Read more