ขนมจีนอบแห้งคืนรูปเร็วกาบาสูง

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และขนมจีนสดเป็นสินค้าแปรรูปจากข้าวซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1 พันล้านบาทต่อปี จึงทำการศึกษากระบวนการผลิตขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วที่มีปริมาณกาบาสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการ / วิธีใช้ เริ่มจากเตรียมแป้งข้าวโดยการบดข้าวแบบไม่ใช้น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วจึงหมักแป้งข้าวโดยเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกมาบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา-เซลเซียส ในระยะเวลาการหมัก 48 ชั่วโมง เพื่อให้ได้กาบาสูงกว่า 30 มก.ต่อกก.แป้งแห้ง และคุณภาพของแป้งข้าวหมักต้องมีคุณภาพดี แป้งข้าวหมักที่ได้นำไปทำขนมจีนหมักอบแห้งชนิดกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว

Read more

นวัตกรรม รางระนาดทุ้มถอดประกอบ+ขาตั้ง

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง
ภาควิชาดนตรี สาขาดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566 ต่อ 4800-1

Read more

การประยุกต์ใช้วัคซีนเชื้อตายแบบรวมเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียที่สร้างความเสียหาย ในการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในบ่อดิน

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และคณะ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-565-9924 E-mail: ffispssp@ku.ac.th

Read more

เครื่องดื่มโปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น

ดร.ธิดารัตน์ พันโท และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrtrp@ku.ac.th

Read more

กี่ทอผ้าด้วยมือสำหรับผู้สูงอายุ

ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม และคณะ
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 099-194-5935 E-mail: kamphon.s@ku.th

Read more

การพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ทางซีรั่มด้วยเทคนิค indirect-ELISA

ดร.อุโฆษ สุวรรณ และ ผศ.ตร.บัณฑิต มังกิจ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
E-mail: cvteks@ku.ac.th, fvetbdm@ku.ac.th

Read more

คอมบูชะน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน

ดร.เมธาวี เพียรภักดี1 และ น.ส.สายสุดา ศรีอุไร2
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาห์กรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-940-6300 E-mail: saisuda.sr@ku.ac.th

Read more

การสร้างมูลค่าเพิ่มมันไม้หวาน สายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061-4189-557 E-mail: rdipnc@ku.ac.th

Read more

การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

ผศ. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ และคณะ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 096-2954-255 E-mail: KUsmartsilk001@gmail.com

Read more

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการ ที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง

ศ. น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ และคณะ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
โทร. 02-579-8573-5 E-mail: fvetspj@ku.ac.th

Read more