บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2561-4639 ภายใน 611284
E-mail : rdiawk@ku.ac.th

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายพลากร คำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 0-2561-1986 ภายใน 611792
E-mail: rdipgk@ku.ac.th

น.ส.พิมพ์ปวีณ์ อนุพันธ์
ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ
โทร. 0-2561-1986 ภายใน 611792
E-mail: rdinpan@ku.ac.th

นายชโนดม ชูมก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1986 ภายใน 611288
E-mail : rdicdc@ku.ac.th

น.ส.สุภิดา เช้ากระจ่าง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
โทร. 0-2561-1986 ภายใน 611288
E-mail: rdisdc@ku.ac.th

นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1986 ภายใน 611288
E-mail : rdikss@ku.ac.th

นายรักพงษ์ ปกป้อง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
โทร.: 0-2561-1986
ภายใน 611288

หัวหน้างานคลัง

น.ส.วรรณวิมล ราชอุปนันท์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 611797
E-mail : rdiwmr@ku.ac.th

น.ส.ศันสนีย์ สุทธิสังทร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 611388
E-mail : rdisns@ku.ac.th

น.ส.ณัฐมล โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 611388
E-mail: rdinmph@ku.ac.th

น.ส.อภิญญา ปรางค์ทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 611388
E-mail: rdiayp@ku.ac.th

นางชุติกาญจน์ กระจ่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 611388
E-mail: rdictck@ku.ac.th

นายชัยพิสิทธิ์ อาจิตรนุภาพ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 611388
E-mail: flukecps@gmail.com

หัวหน้างานพัสดุ

นายชัยชนะ กาญจนอักษร
ตำแหน่ง นักวิชการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

โทร. 0-2561-4638 ภายใน 611793
E-mail: rdicnk@ku.ac.th

น.ส.วิลัยภรณ์ แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
โทร. 0-2561-4638 ภายใน 611793
E-mail: rdiwps@ku.ac.th

นางวัชรี พุ่มรอด
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4638 ภายใน 611391
E-mail: rdivrpu@ku.ac.th

น.ส.กนกพร เครือสุวรรณกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4638 ภายใน 611391
E-mail: rdikok@ku.ac.th

นายชัชณัชฎ์ชัย ตึกขาว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0-2561-4638 ภายใน 611391
E-mail : rdicct@ku.ac.th

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2561-1482 ภายใน 611390
E-mail : rdippp@ku.ac.th

นายอนุชิต วรปัญญา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ
โทร.0-2561-1482 ภายใน 611390
E-mail : rdiacwr@ku.ac.th

น.ส.ชนิกานต์ ศักดาพิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.0-2561-1482 ภายใน 611390
E-mail : rdicas@ku.ac.th

น.ส.รัตติกาล หวังสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.0-2579-4956 ภายใน 611367
E-mail : rdirkw@ku.ac.th