บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-2561-4639 ภายใน 61-1284
E-mail : rdiawk@ku.ac.th

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายพลากร คำแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์: 0-2561-1986 ภายใน 61-1792
E-mail: rdivnb@ku.ac.th

น.ส.พิมพ์ปวีณ์ อนุพันธ์
ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ
โทร.: 0-2561-1986 ภายใน 61-1792
E-mail: rdinpan@ku.ac.th

นายชโนดม ชูมก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. : 0-2561-1986 ภายใน 61-1288
E-mail : rdicdc@ku.ac.th

น.ส.สุภิดา เช้ากระจ่าง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
โทร. : 0-2561-1986 ภายใน 61-1288

นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. : 0-2561-1986 ภายใน 61-1792
E-mail : rdikss@ku.ac.th

นายรักพงษ์ ปกป้อง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
โทร.: 0-2561-1986 ภายใน 61-1288
E-mail:

หัวหน้างานคลัง

น.ส.วรรณวิมล ราชอุปนันท์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-2579-7571 ภายใน 61-1797
E-mail : rdiwmr@ku.ac.th

น.ส.ศันสนีย์ สุทธิสังทร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 61-1388
E-mail : rdisns@ku.ac.th

น.ส.ณัฐมล โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 61-1388
E-mail : rdinmpho@ku.ac.th

น.ส.อภิญญา ปรางค์ทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 61-1388
E-mail: apinya.prangthong@hotmail.com

นางชุติกาญจน์ กระจ่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 61-1388
E-mail : rdictck@ku.ac.th

หัวหน้างานพัสดุ

นายชัยชนะ กาญจนอักษร
ตำแหน่ง นักวิชการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 0-2561-4638 ภายใน 61-1973
E-mail : rdicnk@ku.ac.th

น.ส.วิลัยภรณ์ แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2561-4638 ภายใน 61-1973
E-mail : rdiwps@ku.ac.th

นางวัชรี พุ่มรอด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 61-1388

น.ส.กนกพร เครือสุวรรณกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-7571 ภายใน 61-1388

นายชัชณัชฎ์ชัย ตึกขาว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 0-2561-4638 ภายใน 61-1391
E-mail : rdicct@ku.ac.th

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0-2561-1482 ภายใน 61-1390
E-mail : rdippp@ku.ac.th

นายอนุชิต วรปัญญา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
โทร.0-2561-1482 ภายใน 61-1390
E-mail : rdiacwr@ku.ac.th

น.ส.ชนิกานต์ ศักดาพิทักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.0-2561-1482 ภายใน 61-1390
E-mail : rdicas@ku.ac.th