วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน เศรษฐกิจการเกษตร ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้าน

Read more

เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering Administration and Languages

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร TNI Journal of Engineering Administration and Languages ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและภาษา วารสารเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 2

Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร TNI Journal of Engineering and Technology  ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pho1.tci-thaijo.org/index.php/TNIjourna

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

ด้วย วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการสื่อการกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่นักวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

Read more

สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยส่งไปยังกองบรรณาธิการ วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. หรือประสานรายละเอียดที่ คุณอัญชลีพร กำเนิดว้ำ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 0-2247-0901 – 19 ต่อ 13010

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฏาคม-ธันวาคม) และมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) สามารถส่งบทความภายในวันที่ 30

Read more