จุลสารกรมสรรพสามิตร Excise Newsletter

จุลสารกรมสรรพสามิตร Excise Newsletter สามารถเรียกดูได้ที่ https://www.excise.go.th/ เมนู จุลสารสรรพสามิตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตร

Read more

จดหมายข่าวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สามารถเข้าชมและดาว์นโหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ได้ที่ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx  เพื่อเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

Read more

รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น พ.ศ. 2563

“Prof. M.R. Jisnuson Svasti-BMB Award and Young BMB Award 2020” หมดเขตรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ใบสมัคร Prof. M.R. Jisnuson Svasti –

Read more

แผนผังวิธีการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อเป็นการพัฒนาส่วนงานให้ส่วนงานเกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)  อีเมล แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

Read more

ผลงาน R2R : 55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย (Routine to Research : R2R) เรื่อง “55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป รายงานฉบับสมบูรณ์

Read more

สวทช. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการภายใต้ระเบียบนี้ได้ โดยจัดส่งเอกสารแบบคำขอ พน.01 และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/gd/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวสุกัญญา แก้วจันทึก เบอร์โทรศัพท์ 0 2117 6433

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Humanities and Social Science Suratthani Rajabhat University

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้วารสารดำเนินการอยู่ในระบบ ThaiJo สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดวารสารวิชาการฉบับดังกล่าวได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index  และขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวรสารชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษาพร้อมดาวน์โหลดกสารและสมบัติทางผ่านระบบ ThaiJo ได้ตามเว็บไซต์ หรือส่งมาที่ E-mail

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบปีที่ 41

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.

Read more

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562  ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 2.

Read more