เชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำวารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และ 3.

Read more

สำนักงบประมาณประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2562

ตามที่สำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวบสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย บัดนี้ได้ทำฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 จำนวน 23 ผลงาน เรียบร้อยแล้ว สามารถดาว์นโหลดได้ตาม Link ดังแนบ

Read more

การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเรื่อง “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562” โดยกำหนดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า “สกสว.”เพื่อจัดทำและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ระบบวิจัยและนวัตกรรมผ่าน “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของ “สกว.”

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ลผงานด้านวิชกาาร ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skruart.skru.ac.th/

Read more

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมก. เข้าฟังบรรยาย How to Write Better English การเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตมก. เข้าฟังบรรยาย How to Write Better English  หัวข้อ  การเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ (Writing English letters and emails for international

Read more

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังแนบ (คลิก)

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line ID : @fpo6193d สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-5407304

Read more

กรมปศุสัตว์ วิธีการปฏิบัติของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องด้านสุกรในประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

กรมปศุสัตว์ วิธีการปฏิบัติของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องด้านสุกรในประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ (คลิก) สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2653 4444 ต่อ 4131-3

Read more