ขอเชิญฟังการสัมมนาทางออนไลน์ เรื่อง “กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย”

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร เเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญฟังการสัมมนาทางออนไลน์ เรื่อง “กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย” วันที่ 30 เมษายน 2564 Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88251136153… Meeting ID: 882 5113 6153 Passcode:

Read more

สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยส่งไปยังกองบรรณาธิการ วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. หรือประสานรายละเอียดที่ คุณอัญชลีพร กำเนิดว้ำ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 0-2247-0901 – 19 ต่อ 13010

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฏาคม-ธันวาคม) และมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) สามารถส่งบทความภายในวันที่ 30

Read more

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการในชื่อ “วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”  มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของท่านร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ซึ่งบทความที่ได้ลงตีพิมพ์จะได้รับการกลั่งกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index

Read more

สำนักการศึกษาทหาร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการป้องกันประเทศ

สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 เผยแพร่ ราย 4 เดือน ทั้งในรูปเล่ม และออนไลน์ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดวารสารและส่งส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 065-628-5062

Read more

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารจิตวิทยา ซึ่งวารสารทางด้านจิตวิทยา โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารสารจิตวิทยา ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ในสาขาวิชา จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาการศึกษา ฯลฯ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://thaipsychological.com/ และสามารถส่งบทความต้นฉบับได้ที่ e-mail: tpa.thailand@hotmail.com ได้ตลอดทั้งปี

Read more

เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารระคาม วารสาร Science Technology and

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนในส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jait.ssru.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1155, 02-160-1249 และ e-mail: jait@ssru.ac.th

Read more

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งบทความวิชาการได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

Read more