วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562  ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 2.

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ ม.ราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ก่อตั้งของกองบรรณาธิการอยู่ที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจที่จะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.63

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj

Read more

กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามค าว่า “เมล็ดพันธุ์รับรอง” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย

Read more

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเฉลิมฉลองในการสถาปนาครบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางและเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และประชาชนทั่วไป จึงกำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ Blu-O

Read more

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคขอเชิญส่งผลงานวิจัยร่วมประกวดชิงเงินรางวัลว่า 30,000 บาท

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กำหนดจัดการประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างกัน ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโดยส่งผลงานผ่านทางอีเมลล์ project.contest@ocpb.mail.go.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค.2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกาสะลองคำ

ด้วยวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more

ม.สวนดุสิตขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development : JSISD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2423-9402-6 อีเมล์ JSISD@dusit.ac.th

Read more

เชิญชวนส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำวารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และ 3.

Read more

สำนักงบประมาณประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2562

ตามที่สำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวบสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย บัดนี้ได้ทำฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562 จำนวน 23 ผลงาน เรียบร้อยแล้ว สามารถดาว์นโหลดได้ตาม Link ดังแนบ

Read more