สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019-SISS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019 – Social Sciences

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2561 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx หัวข้อ “กฏหมายสำคัญ/กฏหมายใหม่” สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2590 7314

Read more

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562”

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562” โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ptat.org/th/news/detail/Young+Parasitologist+Award+2019-29 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-306-9132

Read more

รับสมัครผู้อำนวยการ สวพ.มก.

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมคณาจารย์

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โดยมีกำหนดออกในเดือน มกราคม พฤษภาคม และ กันยายน ของทุกปี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://jap.mju.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-873618

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Innovations for Street Food”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Innovations for Street Food” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/ และ https://www.nrct.go.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 507

Read more

การดำเนินโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาเห็นว่าให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามขอบเขตของงาน (TOR) การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 รุ่น ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ “วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร”

บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ซึ่งทั้งสองวารสารเป็นวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Indexed in the Tier 2 of The Thai Journal Citation Index TCI) โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารเป็นราย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร 053-776 026

Read more