มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โดยมีกำหนดออกในเดือน มกราคม พฤษภาคม และ กันยายน ของทุกปี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://jap.mju.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-873618

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Innovations for Street Food”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “Innovations for Street Food” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/ และ https://www.nrct.go.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 507

Read more

การดำเนินโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาเห็นว่าให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามขอบเขตของงาน (TOR) การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 รุ่น ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ “วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร”

บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ซึ่งทั้งสองวารสารเป็นวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Indexed in the Tier 2 of The Thai Journal Citation Index TCI) โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารเป็นราย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร 053-776 026

Read more

สำนักงาน กสทช.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018) โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/NBCT_Journal/index ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2271 0151

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญเสอนผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญเสอนผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561  โดยขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ผู้สนใจสามารถรับแบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่นได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://rihs.wu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7567-2554-3

Read more

British Council ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 2018

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้จัดทำ “โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร

Read more

Tech2biz ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Tech2Biz เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) (อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) (อาทิ ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป)  ผ่านระบบออนไลน์  โดยส่งเสริมโอกาสและช่องทางให้แก่ Technology Provider ในการนำเสนอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมโยงสู่ Technology seeker  ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ

Read more

กองแผนงาน ขอความร่วมมือเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561-2569) หากมีโครงการ หรือกิจกรรมสอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวขอให้จัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนงานโครงการส่งให้ สกอ. เพื่อประมวลส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป ในการนี้ ใคร่ขอความกรุณาส่วนงานที่มีการเรียน การสอน การทำวิจัย และการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีที่มีการใช้สารเคมี พิจารณา หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อมูล

Read more