ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal: SSSTJ) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งวารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานดัสนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการจึงขอเชิญชวมผู้ที่สนใจทุกท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทาง www.umt.ac.th พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนด

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดทำวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัสนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) 1859-8185 โดยกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ FAO ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “KING BHUMIBOL WORLD SOIL DAY AWARD”

รางวัลวันดินโลก จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) เมื่อปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมวันดินโลก และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน

Read more

แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ Download เอกสารสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ      

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA  Development Journal) และ NIDA Case Research Journal โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม –

Read more

ขอเชิญส่งบทความ ตีพิมพ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (วารสารกลุ่มที่ 2) ขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยกำหนดเผยแพร่รายครึ่งปีปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม)สามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/llsj/index หรือ  Email:

Read more