วารสารวิชาการ “Unisearch Journal” ในหัวข้อพลังงานทางเลือก ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ “Unisearch Journal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลงานการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดในหัวข้อพลังงานทางเลือก ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ได้ตามเว็บไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ( Journal of International Studies, Prince of Songkla University ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชียวชาญ นักวิชาการ

Read more

เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่ฉบับที่ตีพิมพ์ในปี 2563 จนถึง 2567 มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม

Read more

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารสาระคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสาระคาม วารสาร Research & Knowledge และวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็เจ้าพระยา ขอเชิญพิจารณาส่งบทความเข้าตีพิมพ์ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI กลุ่ม 2) ครอบคลุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์วารสาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฏาคม 2563  จำนวน 7 รายการ รวมถึงได้จัดพิมพ์วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.psaku.org/

Read more