ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพีมพ์และเผยแพร่ในวารสารประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) หากบทความใดผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการจะได้รับค่าสนับสนุนผลงาน จำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ huso.vru.ac.th

Read more

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยฯ ขอเชิญนิสิตเสนอโครงงานปัญหาพิเศษฯ

โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อพ.สธ.-มก.) ปีงบประมาณ 2564 ผู้ดำเนินโครงการ      ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ   อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตปริญญาตรี ที่ทำโครงงาน หรือ ปัญหาพิเศษ ในทุกวิทยาเขต

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปฐมฤกษ์ วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal: SSSTJ) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งวารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานดัสนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการจึงขอเชิญชวมผู้ที่สนใจทุกท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทาง www.umt.ac.th พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนด

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดทำวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัสนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) 1859-8185 โดยกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ FAO ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “KING BHUMIBOL WORLD SOIL DAY AWARD”

รางวัลวันดินโลก จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) เมื่อปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมวันดินโลก และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน

Read more