ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ Test KITS จากบริษัท BIONEER

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ Test KITS จากบริษัท BIONER

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC)

 ด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center: AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ภายใต้การดาเนินการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตั้งแต่ในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม สำหรับเกษตรกรสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปี 2567

Read more

ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2566-2567

ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2566-2567

Read more

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี 2566

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี 2566

Read more

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2566

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2566

Read more