ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับพระราชทานโล่ รางวัล “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 (วทท46) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 5

Read more

สวพ.มก. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติแต่งตั้งให้เป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” โดยอาจารย์จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้      

Read more

แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กรณีส่วนนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ Download เอกสารสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ      

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA  Development Journal) และ NIDA Case Research Journal โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม –

Read more

ขอเชิญส่งบทความ ตีพิมพ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น (วารสารกลุ่มที่ 2) ขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยกำหนดเผยแพร่รายครึ่งปีปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม)สามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/llsj/index หรือ  Email:

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน Journal of Current Science and Technology (JCST) 

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)  อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (รับรองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) TCI กลุ่ม 1 (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

ตามที่วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ และ วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login ารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/login

Read more