แผนผังวิธีการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อเป็นการพัฒนาส่วนงานให้ส่วนงานเกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)  อีเมล แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

Read more

ผลงาน R2R : 55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย (Routine to Research : R2R) เรื่อง “55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งมีนายพิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป รายงานฉบับสมบูรณ์

Read more

สวทช. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการภายใต้ระเบียบนี้ได้ โดยจัดส่งเอกสารแบบคำขอ พน.01 และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/gd/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวสุกัญญา แก้วจันทึก เบอร์โทรศัพท์ 0 2117 6433

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Humanities and Social Science Suratthani Rajabhat University

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้วารสารดำเนินการอยู่ในระบบ ThaiJo สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดวารสารวิชาการฉบับดังกล่าวได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index  และขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวรสารชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษาพร้อมดาวน์โหลดกสารและสมบัติทางผ่านระบบ ThaiJo ได้ตามเว็บไซต์ หรือส่งมาที่ E-mail

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบปีที่ 41

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.

Read more

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562  ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 2.

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ ม.ราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ก่อตั้งของกองบรรณาธิการอยู่ที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจที่จะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.63

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj

Read more

กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามค าว่า “เมล็ดพันธุ์รับรอง” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย

Read more