สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังแนบ (คลิก)

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์ “บริการของกลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง-สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line ID : @fpo6193d สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-5407304

Read more

กรมปศุสัตว์ วิธีการปฏิบัติของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องด้านสุกรในประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

กรมปศุสัตว์ วิธีการปฏิบัติของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องด้านสุกรในประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ (คลิก) สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2653 4444 ต่อ 4131-3

Read more

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล “เสม อวอร์ด”

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล “เสม อวอร์ด” โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sem-foundation.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2260-0229 หรือ 08-1933-1900

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 เป็นการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยสาธารณชน เพื่อคัดเลือกโครงการแต่ละประเภทที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยปิดการลงคะแนนเสียงออนไลน์ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ (คลิก) หรือทาง http://www.mua.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2610 5279

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่งานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจาย์ ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทางกองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอเชิญส่งบทความวิจัย

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019-SISS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019 – Social Sciences

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2561 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx หัวข้อ “กฏหมายสำคัญ/กฏหมายใหม่” สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2590 7314

Read more

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562”

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562” โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ptat.org/th/news/detail/Young+Parasitologist+Award+2019-29 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-306-9132

Read more

รับสมัครผู้อำนวยการ สวพ.มก.

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more