วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารสาระคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสาระคาม วารสาร Research & Knowledge และวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็เจ้าพระยา ขอเชิญพิจารณาส่งบทความเข้าตีพิมพ์ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI กลุ่ม 2) ครอบคลุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและจัดพิมพ์วารสาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฏาคม 2563  จำนวน 7 รายการ รวมถึงได้จัดพิมพ์วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสาร โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.psaku.org/

Read more

ค่ายกิจกรรมเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผ่านการโค้ดดิ้ง

ทักษะโค้ดดิ้งเพื่อชีวิตและอนาคต ” โค้ดดิ้ง.. เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน” ปัจจบันการเรียนรู้เรื่องการโค้ดดิ้งไม่ได้จำกัดเฉพาะในโรงเรียน การโค้ดดิ้งสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างสนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง เพื่อชีวิตและอนาคต ให้กับบุคคลหลากหลายวัยเพื่อให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการวางพื้นฐานทางโค้ดดิ้งทำให้เกิดความเข้าใจ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสาระคาม วารสาร Research & Knowledge และวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University

Read more

ขอเชิญส่งบทความ ตีพิมพ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการด้านนิติศาสตร์สู่สาธารณะ โดยกำหนดเผยแพร่รายครึ่งปีปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม)สามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/llsj/index หรือ  Email: j.socaillaw@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีตำบลขุนทะเล

Read more

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา” (Journal of Human Rights and Peace Studies) เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและได้ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่ม  2 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/HRPS

Read more

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย มุ่งเน้นสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน โดยเปิดรับผลงานประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารได้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่ม 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

Read more

จุลสารกรมสรรพสามิตร Excise Newsletter

จุลสารกรมสรรพสามิตร Excise Newsletter สามารถเรียกดูได้ที่ https://www.excise.go.th/ เมนู จุลสารสรรพสามิตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตร

Read more