ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Normal และประกวดวีดิโอในหัวข้อต่างๆ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตลอดจนผลงานที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด  STI for New

Read more

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ผ่านลิ้งค์ ดังนี้ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01 วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01 วารสาร Asian Journal of Traditional and

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำฉบับ (Peer Review) กองบรรณาธิการ กำหนดนำวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี

Read more

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (Online Conference)

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19” (Online Conference) วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  http://www.conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index:

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นวารสารตีพิมพ์ (ISSN: 2773-9090) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2773-9104) ซึ่งวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ วารสารสาระคาม/ วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal)

Read more

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ใน Journal of Information and Learning

ด้วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสาร Journal of Information and Learning ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา

Read more

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดทำวรสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดออกปีละ 2 เล่ม ขณะนี้อยู่ในฐาน TCI 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยตามลิงค์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/about/contact

Read more