บุคลากรฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

น.ส.สุพรรณนิจ พลเสน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 24
E-mail : rdisup@ku.ac.th

น.ส.รัชดา คะดาษ
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 12
E-mail : rdirdk@ku.ac.th

น.ส.อรญา ศรีอนันต์
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 18
E-mail : rdibsy@ku.ac.th

น.ส.วราภรณ์ ทับชู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 20
E-mail : rdiwpt@ku.ac.th

น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 22
E-mail : rdisdch@ku.ac.th

น.ส.เรืองรอง ทองตัน
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 21
E-mail : rdirrt@ku.ac.th

นายธีรศักดิ์ สุนทรา
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 16
E-mail : rditss@ku.ac.th

น.ส.นัยนา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 15
E-mail : rdinyn@ku.ac.th

น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 13
E-mail : rdinnj@ku.ac.th

น.ส.อุทุมพร ทับชู
ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 19
E-mail : rdiupt@ku.ac.th

น.ส.กาญจนา แสงสุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 1457, 1796 ต่อ 11
E-mail : rdikcn@ku.ac.th