บุคลากรฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ

โทร. 0-2579-5547 ต่อ 22
E-mail : sopida.c@ku.th

น.ส.เรืองรอง ทองตัน
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 61-1457, 61-1796 และ 61-1943 ต่อ 21
E-mail : rdirrt@ku.ac.th

นายธีรศักดิ์ สุนทรา
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2942-8455 หรือ
สายใน 61-1806
E-mail : rditss@ku.ac.th

น.ส.ธีราภา สุพรรณโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2942-8455
E-mail: theerapa.s@ku.th

น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2942-8455 หรือ
สายใน 61-1803
E-mail : rdinnj@ku.ac.th

น.ส.อุทุมพร ทับชู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5547 หรือ
สายใน 61-1457, 61-1796 และ 61-1943 ต่อ 19
E-mail : rdiupt@ku.ac.th