บุคลากรฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2942-8455 ภายใน 611803 และ 611806
E-mail : sopida.c@ku.th

น.ส.สุพรรณนิจ พลเสน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2942-8455
ภายใน 611803 และ 611806
E-mail : rdisup@ku.ac.th

น.ส.เรืองรอง ทองตัน
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2942-8455
ภายใน 611803 และ 611806
E-mail : rdirrt@ku.ac.th

นายธีรศักดิ์ สุนทรา
ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
โทร. 0-2942-8455
ภายใน 611803 และ 611806
E-mail : rditss@ku.ac.th

น.ส.ธีราภา สุพรรณโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2942-8455
ภายใน 611803 และ 611806
E-mail: theerapa.s@ku.th

น.ส.อุทุมพร ทับชู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2942-8455
ภายใน 611803 และ 611806
E-mail : rdiupt@ku.ac.th