บุคลากรฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 611368
E-mail: somporn.ma@ku.th

น.ส.กัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 611368
E-mail: kanyarat.su@ku.th

น.ส.พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 611368
E-mail: rdippra@ku.ac.th

น.ส.รติกร สมิตไมตรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 611368
E-mail: ratikorn.smi@ku.th

นายสิงห์อำพล จันทร์วิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 611368
 E-mail: singampol.janv@ku.th

น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
โทร. 0-579-5548 ภายใน 611368
E-mail: rdityt@ku.ac.th

น.ส.วนิดา รัตตมณี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-6111 ภายใน 611368
E-mail: vanida.r@ku.th

นายวิทวัส ยุทธโกศา
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-6111 ภายใน 611368
E-mail: rdiwwy@ku.ac.th

นายวิโรตม์ เอี๊ยะตะกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 611368
E-mail: wirot.ei@ku.th

น.ส.มณฑา ปานทิม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 611368
E-mail: rdimtp@ku.ac.th