บุคลากรฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-2579-5548
ภายใน 1368
E-mail : rdispm@ku.ac.th

น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdityt@ku.ac.th

น.ส.วนิดา รัตตมณี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdivdr@ku.ac.th

นายวิทวัส ยุทธโกศา
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdiwwy@ku.ac.th

น.ส.กัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
โทร. 0-2579-5548 ภายใน 1368
E-mail : rdikrsu@ku.ac.th

น.ส.พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdippra@ku.ac.th

นายวิโรตม์ เอี๊ยะตะกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdiwre@ku.ac.th

น.ส.รติกร สมิตไมตรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdiros@ku.ac.th

นายสิงห์อำพล​ จันทร์​วิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail: Singampol.ja@ku.th​

น.ส.มณฑา ปานทิม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-1474 ภายใน 1368
E-mail : rdimtp@ku.ac.th