มก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. หารือเตรียมนำเสนอโครงการสินเชื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ช่วยบรรเทาปัญหาสุกรมีราคาสูง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ  ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือเพื่อเตรียมนำเสนอโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ช่วยบรรเทาปัญหาสุกรมีราคาสูง โดยเป็นแนวการให้เชื่อสินแบบให้ความรู้คู่ทุน ในด้านความรู้และการเลี้ยงหมู เพื่อถ่ายทอดไปยังเกษตรกรต่อไป วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50

Read more

ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า “การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (โครงสร้างพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร”  หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล นำเสนอโดย ดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ติดตามการดำเนินงานวิจัย “กัญชง” ณ แปลงทดลองของไร่เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามการดำเนินงานวิจัย “กัญชง” ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2565 เพื่อการศึกษาศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ ทดสอบปลูก โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง ณ แปลงทดลองของไร่เกษตร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุน กสว. ประเภทงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund)

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิจัย และรับฟังการนำเสนอสรุปผลงานวิจัยจำนวน 2

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มก. ครบรอบ 67 ปี

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมวางพวงมาลา ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

Read more

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการทำงานวิจัยพืชกัญชาและกัญชงในอนาคต

Read more

“U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำท่านชมอีกหนึ่งโครงการดีๆ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยต่างๆมากมาย โดยนักวิจัยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เยี่ยมชม ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้ง ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และบุคลากร ต้อนรับ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา และคณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ครบรอบ 58 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ครบรอบ 58 ปี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Thailand Research Expo 2021

อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more