๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิระพี – กัลยา สาคริก จัดงาน “๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก” วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ระพี

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มพืช) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย(กลุ่มพืช) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้  การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง นำเสนอโดย

Read more

KURDI จัดโครงการเสวนา “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ”

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนา เรื่อง “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดีงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครบรอบปีที่ 53

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 53” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 1 ชั้น

Read more

การเข้าตรวจนับพัสดุประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 และ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก) ได้เข้าตรวจเอกสารตรวจนับวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจและอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีงานพัสดุและงานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมประชุมและประสานงาน เพื่อให้การตรวจนับวัสดุคงคลังและครุภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุต่อไป

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย: กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์ (Online Meeting)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (Online Meeting)   ผลงานวิจัยที่นำเสนอ เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์: ธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Genetic Bank

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มพืช) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย(กลุ่มพืช) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สวพ.มก. และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้ การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง (2564)

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation (ภาคปฏิบัติการ) ณ ภูมิภาค: ภาคกลาง

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation (ภาคปฏิบัติการ) ณ ภูมิภาค: ภาคกลาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม C901 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

แสดงความยินดี: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลใน “งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563” วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดภาพถ่ายในงานทั้งหมดที่นี่ https://photos.app.goo.gl/GTk6Vtz7jd1QQGCY9 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ – รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต >>รางวัลระดับ Gold –

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 63 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 63 ปี ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more