KURDI จัดบรรยายพิเศษ”เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม วิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์

Read more

KURDI ร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว”International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation”

          รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว “International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation” วันที่

Read more

KURDI จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.  

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ มก.” ครบรอบปีที่ 58

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครบรอบ 58 ปี และร่วมแสดงความยินดีนักวิจัยทุกท่านได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ปาฐกถาพิเศษ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม: ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

          สรุปประเด็นปาฐกถาพิเศษ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม องค์ปาฐก: ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  

Read more

ปาฐกถาพิเศษ แผนพลังงานชาติ: ก้าวสำคัญของพลังงานไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนองค์ปาฐก: ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล

สรุปประเด็นปาฐกถาพิเศษ “การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 62 แผนพลังงานชาติ: ก้าวสำคัญของพลังงานไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน องค์ปาฐก: ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน ​           โลกมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานตั้งแต่การใช้ฟืน ถ่าน ไม้ จนมาถึงการใช้ถ่านหิน

Read more

KURDI จัดการนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย “การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลัง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรองรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลัง นำเสนอโดย รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.  

Read more

KURDI ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชง สถานีวิจัยดอยปุย และศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ” และ “ศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง” ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ หมู่บ้านม้งดอยปุย สถานีวิจัยดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม

Read more

KURDI จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ด้านพืชไร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มพืชไร่) วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. โดยมีโครงการวิจัยดังนี้ โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบโรงเรือนปรับอากาสคาร์บอนต่ำสำหรับปลูกพืชโดยใช้พลังงานจากเซลส์สุริยะ โดย

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” ครบรอบปีที่ 28

ผศ. ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 28 วันที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์

Read more