สวพ.มก.จัดฝึกอบรมฯ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi – Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi – Mentoring System วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการจัดการงานวิจัย โดย

Read more

สวพ.มก. จัดฝึกอบรมฯ(กลุ่มโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์และเอนไซม์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์และเอนไซม์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.” โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ที่2) วันที่ 1 เมษายน 2564  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ ประมง และสัตวแพทย์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ ประมง และสัตวแพทย์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้    1) ป-3.1(ช)7.11.62/ การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.วิไล เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Read more

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 (The 59th Kasetsart University Annual Conference) ” เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10 -12 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 (The 59th Kasetsart University Annual Conference) “เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” “New Normal KASETSART for Sustainable Development Goals (SDGs)” ระหว่างวันที่

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 55 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี  และขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Read more