สวพ.มก. จัดอบรมฯ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” ครั้งที่ 1/2567

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> พิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 4 (อาคารใหม่) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

มก. ยินดีต้อนรับ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ศึกษาดูงานจัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ยินดีต้อนรับ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในการศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่ประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมด้วย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านสัตวแพทย์ – 23 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยด้านสัตวแพทย์ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอดังนี้ 1. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ นำเสนอโดย

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านอาหาร -13 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอดังนี้ 1. การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารในอนาคต นำเสนอโดย

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี และงานแถลงข่าว “งานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2566”

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี และงานแถลงข่าว “งานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2566” >>> ซึ่งภายในงานฯ จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากมาย

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน สวพ.มก. โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอ 5 เรื่องด้วยกัน คือ

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุ ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอ 2 เรื่องด้วยกัน

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวิจัยด้านพืช

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอ 4 เรื่องด้วยกัน

Read more