KURDI จัดสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก. และแนะนำทีมผู้บริหาร สวพ.มก. วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี ผู้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี วันที่

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี คณะสังคมศาสตร์ มก. >>> ก้าวสู่ปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 49 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> ก้าวสู่ปีที่ 50 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ลานด้านหลังอาคาร

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)

รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงสู่การตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2)

Read more

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพระนคร เพื่อดูงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยฯ

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการบรรยายพิเศษด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย โดย รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร ประธานคณะกรรมการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และการบรรยายพิเศษด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

Read more

“KUTAC-DEMO DAY” โดย ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Acceleration Center – KUTAC) จัดกิจกรรม “KUTAC-DEMO DAY” ภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เชิงลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ การจัดแสดงนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ และการนำเสนอนโยบายสนับสนุนการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จากแหล่งทุน บพข. เมื่อวันที่ 31 มกราคม

Read more

KURDI จัดอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2566 วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

KURDI แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.” ครบรอบปีที่ 38

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 38 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีลงนามฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวรายงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระบือไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ) เป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาพันธุกรรมกระบือไทย

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มวัสดุศาสตร์)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มวัสดุศาสตร์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้ เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชีวภาพ นำเสนอโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย

Read more