โปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น

ดร.ธิดารัตน์ พันโท และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrtrp@ku.ac.th

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

น.ส.ประจงเวท สาตมาลี และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrpws@ku.ac.th

Read more

สารประกอบฟลาวานชนิดใหม่จากมะหาด ที่มีฤทธิ์ต้านอนุุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง

Read more

เครื่องดื่มเจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน รสลิ้นจี่

ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ 1503, 1512 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ชุดทดสอบสารซัลบูทามอลในเนื้อสัตว์ VTKU-Salbutam kit

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ และคณะ
ภาควิชาเทคเนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-3592-396 E-mail: cvtwnr@ku.ac.th

Read more

ยีสต์สกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลก จากผิวใบสับปะรด

ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18101
E-mail: fscipik@ku.ac.th

Read more

Synbio Total RICE

ผศ.ดร. ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-9608-475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more

ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี

น.ส. ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 080-5780-455 E-mail: ifrcdt@ku.ac.th

Read more

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตย เสริมพรีไบโอติก

นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 080-578-0455 E-mail: ifrcdt@ku.ac.th

Read more

โปรตีนอัลบูมินเสริมจากรำข้าวขาวดอกมะลิ เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรม

นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-729-1656 E-mail: aappmj@ku.ac.th

Read more