การเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์ “ข้าวต้มมัดญวณ” และ “mini ข้าวโป่ง”

ผศ. ดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล และคณะ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-325-251 E-mail: fampdj@ku.ac.th

Read more

ดักแด้ไหม อาหารทรงคุณค่า

รศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-311-4057 E-mail: fsciarp@ku.ac.th

Read more

การสร้างมูลค่าเพิ่มของมันสำปะหลัง ชนิดหวาน

ดร.พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061 418-9557 E-mail: panida.ch@ku.ac.th

Read more

ชาไหมข้าวโพด (Corn Silk Tea)

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-392-1288 E-mail: utumporn.c@ku.th

Read more

น้ำดอกมะลิสกัดเข้มข้น

ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย และคณะ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-3428-1084-82 ต่อ 138 E-mail: wachiraya.i@ku.ac.th

Read more

โปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น

ดร.ธิดารัตน์ พันโท และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrtrp@ku.ac.th

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

น.ส.ประจงเวท สาตมาลี และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrpws@ku.ac.th

Read more

สารประกอบฟลาวานชนิดใหม่จากมะหาด ที่มีฤทธิ์ต้านอนุุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง

ดร.วีรศักดิ์ โซ่เงิน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
โทร. 089-0796-587 E-mail: weerasak238@gmail.com

Read more

คอมบูชะน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน

ดร.เมธาวี เพียรภักดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-6300 E-mai: saisuda.sr@ku.th

Read more

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพดหวาน

นางสาวบงกชมาศ โสภา และคณะวิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร: 0850018940 Email: bongkochmas@hotmail.com

Read more