ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไซเดอร์วีนีการ์จากมังคุดเสริมโพรไบโอติก

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 095-452-5915 E-mail: kanthida.wa@ku.ac.th, cfoodvalley.ku@ku.ac.th

Read more

ระบบประเมินคุณภาพรังนกเพื่อการประมูลออนไลน์

รศ. ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 085-917-1017 E-mail: fengror@ku.ac.th, ronnarit.r@ku.th

Read more

ชามะเดื่อ

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-392-1288 E-mail: utumporn.c@ku.ac.th

Read more

บะหมี่อบแห้งและทอดจากแป้งกล้วยพร้อมเครื่องปรุงรสต้มยำ

น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 080-5780-455 E-mail: ifrcdt@ku.ac.th, chowladda.t@ku.th

Read more

ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวเม่า (Green Rice Flour)

นางสาวสิรินาฏ เนติศรี และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-556-2659 E-mail: fnasrn@ku.ac.th

Read more

เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ ดร.นราธิป สุจินดา1 และ ผศ. ดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์2
1โครงการจัดตั้งนวัตกรรมอาหารปลอดภัย 2ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 082-559-2999 E-mail: narathip.suj@ku.ac.th patcharaporn.tin@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้บริสุทธิ์ด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำมัน

รศ. ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ1 รศ. ดร.วิน เชยชมศรี1 และ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี2
ภาควิชาสัตว์วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 081-3762006 E-mail: fscijws@ku.ac.th, fschwcc@ku.ac.th, rdisuc@ku.ac.th

Read more

โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป

นายพสธร ผ่องแผ้ว และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 ต่อ1508 E-mail: possathorn.p@ku.ac.th

Read more

การเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์ “ข้าวต้มมัดญวณ” และ “mini ข้าวโป่ง”

ผศ. ดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล และคณะ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 042-325-251 E-mail: fampdj@ku.ac.th

Read more

ดักแด้ไหม อาหารทรงคุณค่า

รศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-311-4057 E-mail: fsciarp@ku.ac.th

Read more