กุ้งเต้นอัมพวา และ กุ้งเต้นพงษ์รัตน์ กุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลก

ดร.กรอร วงษ์กำแหง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 647800 E-mail: fscikaw@ku.ac.th

Read more

สูตรอาหารจากกากถั่วเขียวสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีด

ผศ. ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-565-0440 E-mail: agrcpk@ku.ac.th

Read more

ชาผลมะเดื่อ

ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-392-1288 E-mail: utumporn.c@ku.ac.th

Read more

ระบบประเมินคุณภาพรังนกอย่างรวดเร็ว เครื่องแรกของโลก

รศ. ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 085-917-1017 E-mail: ronnarit.r@ku.ac.th

Read more

ไมโครแคปซูลของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่ของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่

อาจารย์ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-192-6635 E-mail: nopbhasinthu.p@ku.th

Read more

การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ด้วยรีเจเนอเรเท็ดเซลลูโลสจากชานอ้อย

รศ. ดร.ประกิต สุขใย และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5000 ต่อ 5341 E-mail: prakit.s@ku.ac.th

Read more

รางระนาดทุ้มถอดประกอบ

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง
ภาควิชาดนตรี สาขาดนตรีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-5566 ต่อ 4800-1

Read more

เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลแบบเร็วและไร้สารเคมี

ดร.ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: krairuek.eng@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่ทำให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส

รศ. ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ และคณะ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 091-7809-569 E-mail: fsciwssm@ku.ac.th

Read more

ขนมจีนอบแห้งคืนรูปเร็ว

รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5024 E-mail: sirichai.so@ku.ac.th

Read more