การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) เป้าหมายที่ 1 – 4 เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย โปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการจัดทำ “ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)” ตามแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563  ซึ่งในปีนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) และในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 3: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้าหมายที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 

***ผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

เป้าหมายที่ 1 – 2 (รอบแรก)***

– Concept proposal เป้าหมายที่ 1

– Concept Proposal เป้าหมายที่ 2

– ข้อคิดเห็น/เสนอแนะผลการพิจารณาแผนบูรณาการรอบแรก (Concept Proposal เป้าหมายที่ 1 และ 2) ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)

– แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตฯ (คลิก)

 

การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal)

 • เป้าหมายที่ 1 และ 2

จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) เฉพาะแผนงานบูรณาการที่ผ่านการพิจารณารอบ conceptual proposal เท่านั้น **ไม่เปิดให้เสนอเพิ่มเติมในรอบนี้**

(สวพ.มก. จะแจ้งผลการพิจารณารอบแรกผ่านทาง E-mail ของนักวิจัยโดยตรง หากไม่ได้รับ e-mail โปรดติดต่อ คุณรัชดา คะดาษ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก.)

 • เป้าหมายที่ 3

จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) ในลักษณะแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย
แผนบูรณาการ (ภาพรวม) และโครงการ/กิจกรรม
(โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) โดยเปิดรับทั้งแผนงานบูรณาการใหม่ และแผนงานบูรณาการต่อเนื่อง (ยกเว้นโครงการวิจัยเดี่ยวที่ได้รับอนุมัติต่อเนื่องจากปี 62 ขอให้ไปรวมเสนอในแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง)

 • เป้าหมายที่ 4

จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) ในลักษณะแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย
แผนบูรณาการ (ภาพรวม) และโครงการ/กิจกรรม
(โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ)

  

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)

 • เป้าหมายที่ 1 – 3 แบบฟอร์มที่ต้องดำเนินการจัดทำ Full Proposal ประกอบด้วย
 1. ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ ตามแบบฟอร์ม Template แผนบูรณาการ 2563″  (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)
 2. หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) ทุกโครงการภายใต้แผนฯ จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์ม Template Project 2563 (เป้าหมาย 1 – 3)” (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)
 • เป้าหมายที่ 4 แบบฟอร์มที่ต้องดำเนินการจัดทำ Full Proposal ประกอบด้วย
 1. ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ ตามแบบฟอร์ม“Template แผนบูรณาการ 2563 (เป้าหมายที่ 4)” (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)
 2. หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) ทุกโครงการภายใต้แผนฯ จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์ม  “Template Project63 (เป้าหมาย 4)” (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)

 * ในกรณีที่ระบุว่ามี “มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” (1) มีการใช้สัตว์ทดลอง (2) มีการวิจัยในมนุษย์ (3) มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และ (4) มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ขอให้จัดทำ  “Template มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ควบคู่กับการเขียน ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนฯ ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

การนำเข้าข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) ใน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR]”

 

ขั้นตอนที่ 1:

ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ กรอกรายละเอียดข้อเสนอแผนบูรณาการ (ภาพรวม) ที่เมนู “ข้อเสนอแผนงานวิจัย”  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1.1) แผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 1 และ 2 (ผ่านรอบแรก) สร้างแผนบูรณาการโดยการคลิกที่ชื่อแผนบูรณาการในตาราง “เพิ่มแผนงานวิจัยจาก Concept Proposal ที่ผ่านการพิจารณา”

1.2) แผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 3 (แผนบูรณาการต่อเนื่อง) สร้างแผนบูรณาการต่อเนื่อง โดยการคลิกที่ชื่อแผนบูรณาการในตาราง “เพิ่มแผนงานวิจัยจาก โครงการต่อเนื่อง”

1.3) แผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 3 (แผนบูรณาการใหม่) สร้างแผนบูรณาการใหม่ โดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียว “เพิ่มแผนงานวิจัยใหม่”

เมื่อทราบลักษณะของแผนบูรณาการที่ต้องการจะลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบความเรียบร้อย  และแจ้งหัวหน้าโครงการภายใต้แผนฯ กรอกข้อมูลส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน

 

ขั้นตอนที่ 2:

หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ กรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (ภายใต้แผนฯ) ที่เมนู “ข้อเสนอโครงการวิจัย”  จะปรากฎรายการโครงการวิจัย ให้คลิกที่ชื่อโครงการวิจัย แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบความเรียบร้อย และแจ้งผู้อำนวยการแผนบูรณาการรับทราบ

 

ขั้นตอนที่ 3:

รวบรวมและนำส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ดังนี้

1) พิมพ์ “แบบนำส่งข้อเสนอแผนบูรณาการ” จำนวน 1 ฉบับ ที่เมนู ข้อเสนอแผนงานวิจัย จะสามารถพิมพ์ได้ต่อเมื่อหัวหน้าโครงการภายใต้แผนฯ กรอกรายละเอียดครบถ้วนทุกโครงการย่อยแล้ว

2) พิมพ์ข้อเสนอแผนบูรณาการ (Full proposal) ภาพรวม และ โครงการภายใต้แผนฯ ทุกโครงการวิจัย เย็บรวมกันเป็นชุดเดียวกัน และ copy 10 ชุด

3) นำส่ง แบบนำส่งข้อเสนอแผนบูรณาการ และ ข้อเสนอแผนบูรณาการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ตามจำนวนที่ระบุ นำส่งฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (ก่อน 18.00 น.) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเสนอขอรับทุนวิจัย

 

 

การจัดส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)

เมื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดแผนงานบูรณาการและโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ เข้าระบบ KUR เรียบร้อยแล้ว

 1. ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดพิมพ์ “ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ” และ “ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ” (เย็บรวมกัน) และ copy จำนวน 10 ชุด
 2. ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ นำเสนอ “แบบนำส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการ” เสนอคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ให้ความเห็นชอบและพิจารณาลงนาม
 3. นำส่งเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1 – 2 ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. ภายในวันที่   9 พฤศจิกายน 2561 (18.00 น.) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น และนำส่ง วช. ในลำดับต่อไป

 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอทุนวิจัย
ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

อาจารย์/นักวิจัยท่านใดที่ประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โปรดทราบและดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1) ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเองให้เป็นปัจจุบันในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) (https://nrms.go.th) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

2) การเขียนข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับแผนบูรณาการ และสำหรับโครงการ/กิจกรรม (Full proposal) จำกัดจำนวนหน้าของการเขียนซึ่งจะไม่รวมส่วนของประวัติส่วนบุคคลของนักวิจัย (ไม่ต้องแนบมา) ดังนั้นโปรดเขียนเนื้อหาให้ครอบคลุมตามจำนวนหน้าที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มด้วย

3) นักวิจัยท่านใดที่ค้างส่งรายงาน/ปิดโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2559 จะไม่สามารถเสนอขอทุนวิจัยในปี 2563 โปรดดำเนินการส่งรายงาน/ปิดโครงการก่อนการ submit proposal

4) ในกรณีที่จำเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอก มก. มาร่วมดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนฯ ด้วยเหตุที่นักวิจัย มก. ไม่สามารถผลิตผลงานชิ้นนั้นๆได้จริง จำเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอก มก. มาเป็นหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (ภายใต้แผนฯ) ผอ.แผนงานฯ ต้องแจ้งลงทะเบียนในระบบ KUR ก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถ submit proposal โครงการย่อยภายใต้แผนฯ ได้

5) (ขอย้ำ) การลงทะเบียน submit Full proposal โปรดลงทะเบียนที่ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) ของ สวพ.มก. เท่านั้น   

 

เปิดระบบ KUR เพื่อลงทะเบียน submit Full Proposal ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 5 พ.ย. 61 (24.00 น.)

เปิดรับ Hard copy ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) ถึงวันที่ 9 พ.ย. 61 (เวลา 18.00 น.)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการ

 

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก.

(คุณรัชดา คะดาษ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล)

โทร. 1457, 1796, 1943 ต่อ 12 หรือ 025795547