การเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ด้วยถึงกำหนดเวลาการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยฯ (รวมทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งต้องเสนอโครงการวิจัยปีต่อปี) ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัย ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มก. ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีนี้ วช. และ สวทน. โดย สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยฯ ร่วมกันกำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ (4 เป้าหมาย) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เป้าหมายที่ 1): การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (เป้าหมายที่ 2): การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (เป้าหมายที่ 3): การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (เป้าหมายที่ 4): การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

การเสนอขอทุนวิจัยในแต่ละเป้าหมายกำหนดให้ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยได้ในลักษณะแผนบูรณาการ/ชุดโครงการวิจัย (Integrated Research Program) ที่เป็นลักษณะ Program-based ซึ่งจะเป็นการบูรณาการงานวิจัยลักษณะแผนงานภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือการบูรณาการเป็นแผนงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน/สังคม อย่างไรก็ตามหากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยในลักษณะแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อเสนอการวิจัย ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1–3 (เป้าหมายที่ 1–3)

จัดทำข้อเสนอการวิจัยในลักษณะ Program base โดยใช้แบบฟอร์ม Template Proposal  ทั้งนี้ Template Proposal จะต้องจัดทำด้วยเวอร์ชั่นของ MS word 2007 ขึ้นไป และลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยผ่าน “ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR](https://research.rdi.ku.ac.th/kur/) จัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม Template ดังนี้

 

 • แบบเสนอแผนบูรณาการ/ชุดโครงการวิจัย (Integrated Research Program) ภาพรวมชุดโครงการวิจัย ใช้ฟอร์ม
  TemplateResearchProgram-แบบเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (docx)  [Download] (Updated 22 กันยายน 60)
 • แบบเสนอโครงการวิจัยย่อย (Research Project) ใช้ฟอร์ม
  TemplateResearchProject เป้าหมายที่ 1-3 (โครงการย่อย) (docx)  [Download] (Updated 22 กันยายน 60)
 • มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่การใช้มาตรฐานการวิจัย) ใช้ฟอร์ม
  TemplateStandardResearch- มาตรฐานการวิจัย (docx)  [Download] (Updated 18 กันยายน 60)

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 (เป้าหมายที่ 4)

เป็นโครงการในลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำรายละเอียดการเสนอขอทุนฯ ควรเป็นการเสนอขอในระดับหน่วยงาน ซึ่งไม่ใช่การเสนอขอจากนักวิจัยโดยตรง  จัดทำข้อเสนอโครงการโดยใช้แบบฟอร์ม ดังนี้

 • แบบเสนอโครงการ: Templateแบบเสนอโครงการเป้าหมายที่ 4 (docx)   [Download] (Updated 22 กันยายน 60)

หลักจากที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เข้าไป submit proposal ได้ที่ ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) (https://research.rdi.ku.ac.th/kur/) และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ นำส่ง สวพ.มก. ดังนี้

 • แบบนำส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบ สวพ-ว-1 จัดพิมพ์จากระบบ KUR จำนวน 1 ชุด
 • กรณีเสนอขอเป้าหมายที่ 1-3 แบบเสนอแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย (เย็บรวมเป็นชุดเดียวกัน) จำนวน 10 ชุด
 • กรณีเสนอขอเป้าหมายที่ 4 แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด

กำหนดเวลาการลงทะเบียน และส่งข้อเสนอการวิจัย ดังนี้

 • สิ้นสุดการลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR) (online submission deadline) **ขยายเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (24.00 น.)**
 • สิ้นสุดการรับข้อเสนอการวิจัย (hard copy) **ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (18.00 น.)** โดยจัดส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

          ในกรณีที่จัดส่งจากวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ขอให้จัดส่งล่วงหน้าและขอให้เอกสารไปถึง สวพ.มก. ไม่เกินวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอการวิจัย

**หมายเหตุ…หาก สวพ.มก. ไม่ได้รับ hard copy จะถือว่าการเสนอขอทุนวิจัยไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน**

เปิดระบบให้ลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (KUR)  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอการวิจัย