แพลตฟอร์มระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์อัจฉริยะ สำหรับฟาร์มสัตว์ปีก

อุตสาหกรรมธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นธุรกิจหลักของประเทศที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านอาหารให้กับประเทศ  ปัจจุบันธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกมีการพัฒนาให้เป็นไปในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์ม  มีเทคโนโลยีการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ  มีระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์  ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ปีกคือ การประเมินน้ำหนักสัตว์ เนื่องจากน้ำหนักสัตว์เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจ การทราบน้ำหนักสัตว์แบบเรียลไทม์จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจ บริหารจัดการหรือวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แพลตฟอร์มระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์ มีความสามารถในการประเมินน้ำหนักสัตว์ปีกได้อย่างแม่นยำ มีระบบซอฟต์แวร์ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์ม โดยเทคโนโลยีที่ผู้วิจัยคิดค้นได้ผ่านการทดสอบว่ามีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ ผ่านขั้นตอนการทดสอบความแม่นยำของข้อมูลจากการนำไปใช้งานจริง และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้ใช้งาน พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีก

ผลงานวิจัยโดย :
รศ.ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📞 สอบถามข้อมูลได้ที่
รศ.ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร  โทร. 08-1720-4356

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6