สวพ.มก.จัดประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าว

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สวพ.มก.” ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒฯแห่ง มก. จัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ครั้งที่ 3/2560 ทั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นโยบายการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 36 ปี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 36 ปี ณ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์

Read more

สวพ.มก.จัด”หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดการจัดโครงการอบรมฯ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยากรโดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในข้อหัวเรื่อง “TISTR’s Frcm Local to Global International Forum : Food Industry 4.0 ” และ “2017 International Symposium on Risk Based Maintenance (RBM) and Risk Based Inspection (RBI)”

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในข้อหัวเรื่อง “TISTR’s From Local to Global International Forum : Food

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากร คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากรโดย คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำนึกฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

Read more

มก.ร่วมแสดงผลงานวิจัยกับกรมการข้าว ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยข้าวไทยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกับกรมการข้าว ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ โดยท่านรักษาการแทนอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมชมงามและร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน โดยเฉพาะด้านจัดทำวารสารวิชาการฯ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

บุคลากร สวพ.มก. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.8 ทรงหว่านข้าว

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

Read more

สวพ.มก.ทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เป็นเจ้าภาพทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more