สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี ในวัน 8 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่คณะสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การอุดมศึกษากับการพัฒนาคนในยุคของการเปลี่ยนผ่าน: ทรรศนะของพรรคการเมือง” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมฯ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner  เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ทีมรุกขกร มก. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณ สวพ.มก.

เช้าวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ทีมรุกขกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัดแต่งต้นไม้บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้มหาวิทยาลัยแบบไม่มีค่าตอบแทน ถ้าหน่วยงานใดหรือใครสนใจ อยากให้ทีมนี้ ไปตัดแต่งต้นไม้แบบถูกหลักวิชาการ ติดต่อได้ที่เพจ KU รุกขกร   

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทำการวิจัยโครงการวิจัยประเภท 3 สาขา จำนวน

Read more

อบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่บุคลากร เพื่อได้เข้าใจระบบประเมินผลการปฏิบัติิงาน (PMS: Performance Evaluation) ซึ่งเป็นระบบสำหรับประเมินบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์ หรือสัดส่วนการประเมิน KPIs และ Competency

Read more

การประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เนื่องจากได้รับการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในวาระใหม่ จึงมีการรับ-ส่งมอบงาน โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบแด่ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบงาน จากนั้นเป็นการรับ-ส่งมอบงาน โดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมด้วยบุคลากร สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี มีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอศึกษาดูงานการดำเนินงานและจัดทำวารสารสาขาสังคมศาสตร์ Kasetsart Journal of Social Sciences เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

มก.ลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกการคัดเลือกสายพันธุ์ การสกัดของพืชและสมุนไพร รวมถึงการขยายการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ระหว่าง บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องนนทรี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more