สวพ.มก. จัดอบรมฯ “System Thinking” วิทยากรโดย อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช

วันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิด และบุคลากร สวพ.มก.ร่วมเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “System Thinking” โดย อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง ภาพรวมความสำคัญ แนวทางการคิดเชิงระบบ

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมสมอง การพัฒนาบูรณาการงานวิจัยฯ “ด้านนวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี การบริการ ในกลุ่มผู้สูงอายุ”

วันที่ 15 มีนาคม 2560 สวพ.มก. จัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมสมอง การพัฒนาบูรณาการงานวิจัยฯ “ด้านนวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี การบริการ ในกลุ่มผู้สูงอายุ”  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงการวิจัยไปสู่มหาวิทยาลัยแกนนำในเรื่องอาหารและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงมีแนวคิดในการพัฒาโครงการวิจัยที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more

มก. ร่วมกับสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation”

วันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation”  โดย Prof.Dr. ir.Aalt Dijkhuizen President of

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดีแก่คณะเกษตรและนักวิจัยของ มก. ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

วันที่ 10 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่หน่วยงานและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ดังต่อไปนี้ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ประเภทหน่วยงาน รศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 9 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

วันที่ 7 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4

Read more

สวพ.มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.จัดเสวนา”ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร…มุมมองจากวิศวกร”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร…มุมมองจากวิศวกร” โดยมี รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า และ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก.ร่วมโครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต คณะเกษตร มก.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร ในการเสวนาเวทีเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้นำ “โครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต” เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่และปัญหาที่ควรแก้ไขในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่นปุ๋ยสั่งตัด รวมทั้งการบรรยายในเรื่อง “รู้จักดิน ปุ๋ย และเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด”

Read more

สวพ.มก. จัดประชุม RUN มิตรผล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุม RUN มิตรผล ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more