จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

cover_จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย

 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เปีนส่วนหนึ่ง ของใครงการ “จัดทำมาตรฐานคุณภาพนักวิจัย” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ และคณะเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ ในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจัย  เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยของประเทศไทย สู่ระดับสากล ซึ่งเนื้อหาในจรรยาวิขาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติแบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญ คือ (1) จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ (2) จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน (4) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (5) การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

Download : จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ