เบอร์โทรศัพท์ สวพ.มก.

รายการติดต่อสายในสายนอก
• หัวหน้างานบริหารและธุรการ6117920-2561-1986
• งานธุรการและสารบรรณ611288
• งานประชุมคณะกรรมการประจำ
• ประสานงานการขอเยี่ยมชม ดูงาน สวพ.มก.
• งานบุคลากร611792
• นัดหมาย ติดต่อ ผู้อำนวยการ611367 
• โทรสาร (Fax)0-2579-7546
รายการติดต่อสายในสายนอก 
• หัวหน้างานพัสดุ6117930-2561-4638
• การจัดซื้อจัดจ้าง611391
• การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
• งานยานพาหนะ อาคารและสถานที่
• การเบิกจ่ายวัสดุ
• การให้บริการห้องประชุม
• โทรสาร (Fax)0-2579-7546
รายการติดต่อสายในสายนอก
• หัวหน้างานคลัง6117970-2579-7571
• เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก.611388
• ระบบทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก KURX
• เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน มก.
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
• โทรสาร (Fax)0-2579-7571
รายการติดต่อสายในสายนอก
• หัวหน้างานนโยบายและแผน6113900-2561-1482
• งานนโยบายและแผน
• งานประกันคุณภาพ
• โทรสาร (Fax)0-2-579-4956
รายการติดต่อสายในสายนอก
• หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยฯ611457
หรือ
611796
ต่อ 24, 250-2579-5547
• ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ต่อ 12
• ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกต่อ 20
• งานติดตามประเมินผลต่อ 18
• จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อ  23, 16
• การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต่อ 22
• หน่วยที่ปรึกษาวิจัย (บริการตรวจภาษา)ต่อ 13
• ขอทุนไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ต่อ 13
• งานธุรการ/ติดต่อเรื่องอื่นๆ ต่อ 11
• โทรสาร (FAX)  0-2561-1985
รายการติดต่อสายในสายนอก
• หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย6113680-2579-5548
งานธุรการ6113680-2561-1474
• ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ มก.
• ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/รับรองพันธุ์พืช
• จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตร
วารสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Journal) 0-2561-1474
0-2579-5548
• Agriculture and Natural Resources
• Kasetsart Journal of Social Sciences
งานผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย  
• Led ข่าวงานวิจัย6113680-2561-1474
• รายการเกษตรศาสตร์นำไทย
• รายการวิทยุจากแฟ้มงานวิจัย
• KURDI News
• บริการข้อมูลและอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดีย
งานศิลปกรรมและสื่อนิทรรศการ  
• ออกแบบจัดทำสิ่งพิมพ์6118060-2579-6111
• บริการด้านศิลปกรรม
• จัดนิทรรศการ
• โทรสาร (Fax)0-2561-1474
รายการติดต่อสายในสายนอก
• หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย611459
หรือ
611805
0-2561-4640
• ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ KUR3
• ระบบภาระงานอาจารย์ (เฉพาะข้อมูลงานวิจัย)
• ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย KU-Forest
• ระบบติดตามงานวิจัย Tracking
• ติดต่อเรื่องอื่นๆ 
• โทรสาร (FAX)0-2579-5025