การบริการงานวิจัย/วิชาการ

การบริการงานวิจัย/วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ประเภทการบริการ รายละเอียด แบบฟอร์ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ
x
การบริการปรึกษาวิจัย ประกาศ Download ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
x
การบริการด้านวิทยาศาสตร์
– การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายละเอียด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
– บริการวิเคราะห์/ผลิตต้นพืช รายละเอียด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
x
ห้องประชุม
– อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ Download สำนักงานเลขานุการ
x
รถยนต์
– รถยนต์ส่วนกลาง อัตราค่าธรรมเนียม Download ฝ่ายบริหารและูธุรการทั่วไป – งานพัสดุ
x
ศิลปกรรมและงานพิมพ์ อัตราค่าธรรมเนียม Doonload ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
x