KURDI ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชง สถานีวิจัยดอยปุย และศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ” และ “ศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง” ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ หมู่บ้านม้งดอยปุย สถานีวิจัยดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม
>>> เยี่ยมชมแปลงทดลองและผลผลิต ตลอดจนประชุม/หารือแผนการดำเนินงานวิจัยของสถานีวิจัยดอยปุย
>>> ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากัญชงสายพันธุ์แท้ด้วยวิธี double haploid เพื่อรองรับการสร้างกัญชงลูกผสมที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตเมล็ดสูง
>>> ศึกษาดูงานการปลูกพืชเมืองหนาว (วานิลลา) ณ มูลนิธิโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่