พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นองค์กรนำในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัยและจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานวิจัย เผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Read more

วัคซีนเชื้อตายและชุดตรวจสอบภูมิคุ้มกันชนิดอีไลซาสำหรับโรคอินคลูชันบอดี เฮปาไตติสในไก่

ศ. น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 02-797-1900 E-mail: fvettss@nontri.ku.ac.th

Read more

มะเขือเทศสีดาทิพย์

อาจารย์อัครชัย โสมกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.064-246-9551 

Read more

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.E-mail: fagiwpm@ku.ac.th รองผู้อำนวยการ รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารE-mail: fengeka@ku.ac.th รศ.ดร.อรทัย จงประทีปรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยE-mail: fengotj@ku.ac.th รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลองE-mail: fvetvib@ku.ac.th ผศ.ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชครักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยE-mail: warapan.a@ku.th

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และพลังงาน เพื่อความทัาทายแห่งอนาคต

Read more

ชุดตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร.0-2579-0588 ต่อ 1519,1520

Read more