ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.E-mail: fagiwpm@ku.ac.th รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารE-mail: fengeka@ku.ac.th รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยE-mail: fengotj@ku.ac.th@ku.ac.th รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิศณุ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และพลังงาน เพื่อความทัาทายแห่งอนาคต

Read more

แหนแดง กับการเพาะเลี้ยงในแปลงอินทรีย์

วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-6686-6890

Read more

ชุดตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร.0-2579-0588 ต่อ 1519,1520

Read more

ม.เกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 18

.เกริก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 18

Read more

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” และขอเชิญชวนเที่ยว “งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 16”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 ประจำปี 2565 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” ณ อาคาร 13 พลศึกษา

Read more

หารือ สร้างเครือข่าย “Reinventing University Program” โดย สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานใน “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) จัดโดย สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม

Read more