สวพ.มก. แบ่งปันวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาควัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ นายปริญญา อิ่มกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา และคณะครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากการทดลอง ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเตรียมฟิล์มบางผลึกเหลวสำหรับการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ” ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง NASA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และคณะทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21

Read more

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

         วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย   Download :  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย

Read more

บริการตรวจภาษาอังกฤษ

          เป็นหนึ่งในบริการของฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น           วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาช่วยพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และตรวจภาษาต้นฉบับบทความงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัย มก. เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ต่อไป

Read more

ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย

ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแบ่งหัวข้อหลักได้ ดังนี้ 1. การตรวจภาษาอังกฤษผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ <คลิก>    2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ <คลิก>   3. การสนับสนุนค่า Page charge      3.1

Read more

การพัฒนารถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

ทิตินัย เทียนแย้ม
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 034-351397

Read more

แอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุข

รองศาสตราจารย์วัชรี  วีรคเชนทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2940-7052

Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 

Read more