พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” และขอเชิญชวนเที่ยว “งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 16”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 ประจำปี 2565 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” ณ อาคาร 13 พลศึกษา

Read more

หารือ สร้างเครือข่าย “Reinventing University Program” โดย สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานใน “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) จัดโดย สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 สิงหาคม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน” ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่อยู่ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (SRU) เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์พชร ยงจิระนนท์ (อ.บิลลี่) และอาจารย์ภานิสา อัศนีวุฒิกร (อ.อั้ม) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ

Read more

เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น

ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1002 E-mail: fengslpo@ku.ac.th

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย “Thailand Research Expo 2022” ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครั้งที่ 17 ทั้งในรูปแบบเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) งานวิจัย Highlight Zone และงานวิจัยขายได้

Read more

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และประจงเวท สาตมาลี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทรศัพท์  0-2942-8629

Read more

สวพ.มก. แบ่งปันวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ โรงเรียนด่านอุดมวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาควัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาแก่ นายปริญญา อิ่มกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา และคณะครู โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากการทดลอง ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเตรียมฟิล์มบางผลึกเหลวสำหรับการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ” ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง NASA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม และคณะทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21

Read more