การออกแบบและพัฒนาเครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าว

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราชภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3848

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.” โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ที่2) วันที่ 1 เมษายน 2564  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Read more

สถาบันเทคโนโลยีเพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)  ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Read more

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

Read more

การใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวา

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ) เป็นพืชน้ำในวงศ์ Pontederiaceae มีการแพร่ระบาดโดยการนำเข้ามาในประเทศ เพื่อใช้เป็นไม้ประดับในสวนเนื่องจากมีดอกสวยงามสะดุดตา ผักตบชวาจัดเป็น 1 ใน 10 ของวัชพืชน้ำที่ร้ายแรงที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้ทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำในประเทศไทย นิยมใช้วิธีตักเก็บโดยแรงงานคนและเครื่องจักร

Read more

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (Safety Lab and Safety Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

Read more

สวพ.มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

Dowload ประกาศ Dowload คำรับรอง

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน” สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน” (ปีงบประมาณ 2559-2561) เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิชจัยดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีการเยี่ยมชมแปลงทดลอง ณ สวนแสนและสวนบวกห้า โดย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย นางสาวบัวบาง

Read more