บริการปรึกษาวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบริการปรึกษาวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ดังนี้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ การแปลต้นฉบับบทความวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยทั้งนี้ สามารถให้ทางหน่วยที่ปรึกษาวิจัยเป็นผู้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ หรือ ผู้ขอรับบริการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเอง Download แบบฟอร์มคำขอรับบริการ >>>

Read more

บ้านต้นแบบผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า

รศ. ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
คณะสถาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 094-562-9551 E-mail: nuawan.t@ku.th

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2567

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร) ประจำปี พ.ศ. 2567 (หมดเขต 31 มีนาคม 2567) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.promotion-scitec.or.th/w.promotion-scitec.or.th/

Read more

ม. ราชภัฏเลยขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี ื2567

ม. ราชภัฏเลยขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี ื2567

Read more

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นองค์กรนำในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัยและจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานวิจัย เผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แผ่นกรองอากาศ

6-9-66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แผ่นกรองอากาศ

Read more