ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC)

 ด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center: AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ภายใต้การดาเนินการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตั้งแต่ในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม สำหรับเกษตรกรสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปี 2567

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน  

Read more

บริการปรึกษาวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบริการปรึกษาวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ดังนี้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ การแปลต้นฉบับบทความวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยทั้งนี้ สามารถให้ทางหน่วยที่ปรึกษาวิจัยเป็นผู้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ หรือ ผู้ขอรับบริการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเอง Download แบบฟอร์มคำขอรับบริการ >>>

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2567

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร) ประจำปี พ.ศ. 2567 (หมดเขต 31 มีนาคม 2567) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.promotion-scitec.or.th/w.promotion-scitec.or.th/

Read more

ม. ราชภัฏเลยขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี ื2567

ม. ราชภัฏเลยขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี ื2567

Read more