KURDI จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.