KURDI จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ด้านพืชไร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มพืชไร่) วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก.

โดยมีโครงการวิจัยดังนี้ 🌱🌿🌳
⭐️ โครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบโรงเรือนปรับอากาสคาร์บอนต่ำสำหรับปลูกพืชโดยใช้พลังงานจากเซลส์สุริยะ โดย นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
⭐️ โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของยางพาราด้วยระบบการกรีดขึ้นแบบความถี่ต่ำในยางพันธุ์ RRIT 251 โดย น.ส.ระวิวรรณ โชติพันธุ์ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร