KURDI ร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว”International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation”

          รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว “International Conference/Workshop on Rice Climate Mitigation and Adaptation” วันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
          เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมความยั่งยืนของการผลิตข้าว ภายในงานพบกับการบรรยายของนักวิจัยระดับโลก ที่ทำงานวิจัยด้านข้าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมสมองแก้ปัญหาด้านข้าวในหลากหลายมุมมอง โดยเฉพาะในเรื่องข้าวที่ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ลดการใช้น้ำ พร้อมเทคนิคที่สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้และแนวทางในอนาคต งานจัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์เท่านั้นและประชุมเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน