ความสามารถผู้บกพร่องทางสายตากับการชิม

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5004 E-mail: aussama.s@ku.th

Read more

ดอกไม้จากกาบกล้วย

ผศ. ดร.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร/ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 091-021-9191 E-mail: fengnllg@ku.ac.th

Read more

การเตรียมเส้นเชิงประกอบที่มีสมบัติพิเศษจากเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้ในการพิมพ์สามมิติ

รศ. ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-747-9154 E-mail: fengapl@ku.ac.th

Read more

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ. ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more

คอมบูชะน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน

ดร.เมธาวี เพียรภักดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-6300 E-mai: saisuda.sr@ku.th

Read more

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพดหวาน

นางสาวบงกชมาศ โสภา และคณะวิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร: 0850018940 Email: bongkochmas@hotmail.com

Read more

ระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจร

รศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์
ภาควิชาวิศวกกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-885-9300 E-mail: saroch.b@ku.ac.th

Read more

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อประยุกต์ใช้ด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุเชิงประกอบเพื่อการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-942-8960 Email: archpmk@ku.ac.th

Read more

การจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-797-0999 ต่อ 1002-1004, 1033 E-mail env@ku.ac.th

Read more