KURDI ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” ครบรอบปีที่ 28

ผศ. ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 28 วันที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา