KURDI จัดบรรยายพิเศษ”เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม วิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
          กล่าวเปิดโดย ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน และขอขอบคุณวิทยากร รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายพิเศษ “เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ”
 – เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
 – เทคนิคการนำเสนอแบบสั้น Pitching การบรรยาย (Talk) และการกล่าวสุนทรพจน์ (Speech)
 – การพัฒนาบุคลิกภาพ
          เป็นการเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักวิจัย ให้มีความพร้อมและเป็นมืออาชีพ สำหรับการนำเสนอผลงาน เรียนรู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ อาจารย์ นักวิจัย และมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ