ไส้บรรจุไส้กรอกต้านจุลินทรีย์

ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาพบว่าคุณสมบัติของไคโตซานมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้ และยังสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะนำคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของโคโตซานมารวมกับไส้บรรจุไส้กรอก เพื่อผลิตไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ (Antimicrobial casing) โดยวิธีการอัดแพร่แบบสุญญากาศ (Vacuum Impregnation ) เพื่อผลักให้สารไคโตซานเคลื่อนที่เข้าไปในไส้บรรจุไส้กรอก เป็นไส้บรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายหลังการให้ความร้อนหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไส้บรรจุ เช่น ไส้กรอกอิมัลชัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในอาหารแปรรูปพร้อมบริโภค

Read more

เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ด้วยนาโนซิลิกาจากแกลบข้าว

ผศ.ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการสังเคราะห์ซิลิกาบริสุทธิ์จากแกลบข้าว และลดขนาดอนุภาคของซิลิกาให้มีขนาดเล็กถึงระดับนาโนเมตร โดยที่นาโนซิลิกาที่ผลิตได้นี้มีคุณสมบัติเด่นเหมาะสมในการนำมาผสมกับสารเคลือบผิวกระดาษ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์บนกระดาษคราฟต์ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

Read more

การพัฒนาคุณภาพพริกป่นอนามัย

ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พริกแห้งและพริกป่นให้มีคุณภาพที่ดี ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และสมบัติทางเคมีกายภาพของพริก เพื่อศึกษาหาสภาวะของอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพ

Read more

โปรตีนจากรำข้าวสกัดไขมัน

ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ คุณสมบัติเชิงหน้าที่ และฤทธิ์ทางชีวภาพที่โดดเด่นของโปรตีนรำข้าว จึงทำให้ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ร่วมด้วย นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นางสาวสิรินุช ยางงาม จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันดำเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้กากรำข้าวที่เหลือหลังจากสกัดน้ำมันออกไปแล้วของโรงงานผลิตน้ำมันรำข้าว มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโปรตีนที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยคำนึงถึงการรักษาสารสำคัญที่มีอยู่

Read more

ลดจุดสีดำในกุ้ง ด้วยสารสกัดจากเศษเหลือการตัดแต่งเห็ด

ดร.เปรมวดี เทพวงศ์ จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้สารสกัดจากเศษเหลือการตัดแต่งเห็ดเพื่อยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสหรือจุดสีดำในกุ้ง ทดแทนการใช้สารเคมีกลุ่มซัลไฟต์

Read more

กำจัดโลหะหนักด้วยไฮโดรเจลจากฟางข้าว

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย อาจารย์ประจำจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล จากภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนักสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม เป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟางข้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกด้วย

Read more

ทดแทนการใช้บอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียวด้วยเบสจากธรรมชาติ

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ กัญญารัตน์ รี้พลกุล และ สุกัญญา อานุภาพสโมสร จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยหาเบสจากธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนการใช้บอแรกซ์ในอาหารประเภทแป้งหรือข้าวเหนียว ศึกษาผลของเบสชนิดต่าง ๆ และบอแรกซ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านกายภาพของข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว รวมทั้งผลต่อแป้งและสตาร์ชขนิดต่าง ซึ่งในงานวิจัยได้เลือกขนมจ้างเป็นตัวอย่างอาหารจากข้าวเหนียว

Read more

สารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบเฉดสีต่างๆ

นางสาวภคพร สาทลาลัย นักวิจัยจากฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน เจ้าหน้าที่วิจัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงแต่ละเฉดสีตั้งแต่ สีแดงเข้ม สีแดง สีชมพู ไปจนถึงสีขาว เปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงเฉดสีต่างๆ ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงแต่ละเฉดสีในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp. ในระดับห้องปฏิบัติการ

Read more

โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ดร.อัจฉริยะ เอนก อาจารย์ประจำจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยคำนึงถึงแรงกระทำที่มีผลต่อข้อเข่า และให้ผลช่วยในการชะลอการสลายกระดูก เพื่อป้องกันการเกิดเป็นโรคกระดูกพรุน และเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในสตรีวัยหมดประจำเดือน

Read more

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรึงเซลล์เพื่อผลิตดินคุณภาพ

ด้วยเหตุที่ความต้องการวัสดุปลูกหรือดินชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพยังมีอยู่อีกมาก ผศ.ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย อาจารย์ประจำจากสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ รศ.ดร. นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ร่วมกันทำการศึกษาวิจัยเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Read more