Word Factory App : เกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้หน่วยคำแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการแยกแยะหน่วยคำแปลงที่มีหน้าตาคล้ายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลินผู้เล่นเกมสามารถเดาความหมายศัพท์ใหม่ได้จาก รากศัพท์ prefixes และ suffixes เป็นการนำเกมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะและศัพท์ภาษาอังกฤษมาก

Read more

โปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้ง

นักวิจัย มก.พัฒนาโปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้งจากการถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายลูกกุ้งของเกษตรกร แนวทางปฏิบัติโดยปกติของการซื้อขายลูกกุ้งของเกษตรกร จะมีการสุ่มวัดความยาวของลูกกุ้ง เพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตสำหรับใช้เป็นมาตรฐานก่อนมีการซื้อขายลูกกุ้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวโดยปกติจะใช้เวลาค่อนข้างมากและจำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติอันเนื่องมาจากความไม่ชำนาญของแรงงาน และมีปริมาณงานที่แรงงานต้องปฏิบัติค่อนข้างมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้ง โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังสามารถแสดงจำนวนของลูกกุ้งในแต่ละช่วงความยาวได้ด้วย การใช้งานโปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้ง

Read more

แบบจำลองการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะผู้วิจัยจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยศึกษาและวางแผนการผลิตพืชพลังงานในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตร 10 เขต ภายใต้ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ สวัสดิการของเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยได้ทำการพัฒนาแบบจำลองที่จะใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ

Read more

โปรแกรมประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ และคณะนักวิจัย จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกับส่วนวิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จัดทำโครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Read more

โปรแกรมคำนวณเงินออมขั้นต่ำเพื่อวัยเกษียณ

ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน จากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคำนวณประมาณการสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของระบบการออมแบบสวัสดิการจากนายจ้าง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)

Read more

การเปลี่ยนถ่ายโลหิตในสุนัข

อ.พรพิมล เมธีนุกูล จากภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาการนำเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงของสุนัข เพื่อผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง“หมู่เลือดสากล (Universal Blood)” ที่สามารถให้เลือดได้ทุกหมู่

Read more

เครื่องบดผสมตัวอย่างแบบรวดเร็ว

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องบดผสมตัวอย่างแบบรวดเร็วขึ้น มีคุณสมบัติที่สามารถบดตัวอย่างสดหรือแห้ง ได้ครั้งละ 24 ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนพืช หรือ สัตว์ เส้นใยรา สปอร์ ยีสต์

Read more

รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราในสุนัขและแมว ด้วยสมุนไพรไทย

คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

Read more

รักษาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อยีสต์ในสุนัขและแมว ด้วยสมุนไพรไทย

จากผลงานวิจัยการใช้สารสกัดจากสมุนไพรทางสัตวแพทย์ รศ.ดร.น.สพ. ณรงค์ จึงสมานญาติ และทีมงานจากคลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ มีทั้งในรูปสเปรย์ฉีดพ่น และแชมพูอาบน้ำ ทั้งนี้การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างได้ผลจำต้องทำความเข้าใจสาเหตุของโรคและวิธีดูแลปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่องด้วย

Read more

รักษาโรคผิวหนังขี้เรื้อนในสุนัข แมว ด้วยสมุนไพรไทย

ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อนในสุนัข และแมวอย่างได้ผล

Read more