ชาใบมะเดื่อ (Fig leaf Tea)

ใบมะเดื่อเป็นส่วนหนึ่งของพืชมะเดื่อที่เป็นแหล่งของสารพฤกษเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบ ฟีนอล สารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน ซึ่งสามารถป้องกันมะเร็ง โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ต้อกระจก หอบหืด และเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ (Amanto, Laily and Nursiwi, 2019) มีงานวิจัยที่รายงานว่า ใบมะเดื่อมีปริมาณสารประกอบฟีนอลและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันสูง (Alcántaraet al., 2020) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการศึกษาสารพฤกษเคมีและการต้านออกซิเดชันจากใบมะเดื่อจากการใช้สารสกัดต่างชนิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปใบมะเดื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ผลงานวิจัยโดย :
1. ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
2. ดร.สายฝน ไทยวงษ์ สังกัด มทร.อีสาน
3. นางสาวอรวรา ผาสุก สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
4. นางสาวอรไพลิน สมพีรพันธุ์ สังกัด มทร.อีสาน

สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร โทร. 08-2392-1288

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6