การพัฒนาระบบทำความเย็นภาชนะบรรจุน้ำนมโคดิบ

ระบบทำความเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิให้น้ำนมดิบภายในภาชนะบรรจุของเกษตรกรไม่ให้สูงกว่า 8 องศาเซลเซียส โดยใช้อุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถรักษาหรือทำความเย็นน้ำนมดิบได้ทั้งขณะจัดเก็บและขนส่ง ภาชนะบรรจุสามารถรองรับหรือใส่ภาชนะบรรจุน้ำนมดิบของเกษตรกรได้อย่างพอดี เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนส่ง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อน้ำนมดิบ ภาชนะบรรจุจากงานวิจัยสามารถสร้างความเย็นให้น้ำนมดิบภายในภาชนะบรรจุของเกษตรกร มีความสะดวกในการติดตั้ง การบำรุงรักษา ราคาต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนม

 

ผลงานวิจัยโดย : ว่าที่ร้อยตรี พิสิษฐ์  อินทรวิรัตน์  และคณะทีมวิจัย
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน  โทร. 08-5058-0904

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ว่าที่ร้อยตรี  พิสิษฐ์   อินทรวิรัตน์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6