สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ “กระทรวงใหม่ : แนวคิด ทิศทาง สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระทรวงใหม่ : แนวคิด ทิศทาง สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” ในพิธีเปิดการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2560 และ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สอบถามเพิ่มเติมที่ นายสุทัศ แจ้โพธิ์ อีเมลล์ :

Read more

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Thai-Dutch Seed Innovation

กำหนดการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประวัติวิทยากร: ประวัติวิทยากร Coosje Hoogendoorn เอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี):อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภาพการประชุม:อยู่ระหว่างการดำเนินการ VDO:อยู่ระหว่างการดำเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Thai – Dutch Seed Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้อาจารย์ นักวิจัย

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (Kasetsart University Veterinary International Conference 2019) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ku-vic.com/kuvic/

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner  ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2/2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2/2562 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร

Read more

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agro.ku.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2562

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาเสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาเสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ E-mail :

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ความเป็นไปได้ของแมลงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ความเป็นไปได้ของแมลงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์” ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://vet.ku.ac.th/vv2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-7971900

Read more