รับสมัครห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี จึงดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เตรียมความพร้อมและตรวจประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เตรียมความพร้อมในการขอรับทุนวิจัย ตอบโจทย์และรองรับการทำงานวิจัยที่หลากหลายในอนาคต   >>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร<<

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 3/2567 (On-Site)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 3/2567 (On-Site) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity) ครั้งที่ 1/2567

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องอบรม 510 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการอบรม การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔉 ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สวพ.มก ขอเชิญคณะกรรมการ คกส. อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม 💬 เรื่อง การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🕗 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.

Read more

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2567

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online) ในวันวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. รูปแบบ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทรศัพท์ 0 2561 4892 อีเมล kurec.rsd@gmail.com Line

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 1/2567 (On-Site)

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 1/2567 (On-Site) ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ

Read more