รับสมัครห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี จึงดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เตรียมความพร้อมและตรวจประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เตรียมความพร้อมในการขอรับทุนวิจัย ตอบโจทย์และรองรับการทำงานวิจัยที่หลากหลายในอนาคต

 

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร<<