การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity) ครั้งที่ 1/2567

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ” ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องอบรม 510 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)