โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน” ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่อยู่ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (SRU) เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์พชร ยงจิระนนท์ (อ.บิลลี่) และอาจารย์ภานิสา อัศนีวุฒิกร (อ.อั้ม) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ

Read more

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างในแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด เพื่อให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย สนับสนุนผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาความรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาโจทย์วิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบการวิจัย และเพิ่มโอกาสในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนสำคัญของประเทศได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน”

           สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์โครงการอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจภาพรวมของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแผนววน. พร้อมทั้งรู้จักเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยและเข้าใจการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม      

Read more

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

         วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย   Download :  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย

Read more

บริการตรวจภาษาอังกฤษ

          เป็นหนึ่งในบริการของฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น           วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาช่วยพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และตรวจภาษาต้นฉบับบทความงานวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัย มก. เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ต่อไป

Read more

พัฒนาศักยภาพการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพทั้งงานวิจัยและนักวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนกระบวนการต้นน้ำของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและนำไปสู่การวิจัยในระดับโลก โดยดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่     ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย ดำเนินกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

Read more

ด้านเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัย

ดำเนินการในรูปแบบกิจกรรมและโครงการหลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแบ่งหัวข้อหลักได้ ดังนี้ 1. การตรวจภาษาอังกฤษผลงานวิจัยที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ <คลิก>    2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ <คลิก>   3. การสนับสนุนค่า Page charge      3.1

Read more