สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดโครงการ                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบกำรประชุมออนไลน์ Cisco Webex เอกสารประกอบการประชุม สวพ.มก. >>> คลิก คลิปวิดีโอ KURDI Service   

Read more

บริการปรึกษาวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีบริการปรึกษาวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ดังนี้ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ การแปลต้นฉบับบทความวิจัย ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยทั้งนี้ สามารถให้ทางหน่วยที่ปรึกษาวิจัยเป็นผู้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิให้ หรือ ผู้ขอรับบริการเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเอง Download แบบฟอร์มคำขอรับบริการ >>>

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ “โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์” กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานทูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสถานฑูตอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”  ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น.  โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ออนไซต์

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2567

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร) ประจำปี พ.ศ. 2567 (หมดเขต 31 มีนาคม 2567) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.promotion-scitec.or.th/w.promotion-scitec.or.th/

Read more

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้กิจกรรมวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และยกระดับความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือวิจัยระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ กับ สถาบันฯ โดยมีเป้าหมายให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน

Read more

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง   งานมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566

Read more

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจ แก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผลงานตีพิมพ์

Read more