ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจ แก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผลงานตีพิมพ์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในกรอบวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ประธานหน่วยบูรณาการฯยุทธศาสตร์ ววน. (SAT) ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สกสว. หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัย แผนอาหารมูลค่าสูง บพข. และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พรีเซ็นต์งานอย่างไรให้ได้ทุน” ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่อยู่ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (SRU) เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และพัฒนาการนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์พชร ยงจิระนนท์ (อ.บิลลี่) และอาจารย์ภานิสา อัศนีวุฒิกร (อ.อั้ม) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ

Read more

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างในแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

Read more

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด เพื่อให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย สนับสนุนผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาความรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วม Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ของ มก.” เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาโจทย์วิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบการวิจัย และเพิ่มโอกาสในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนสำคัญของประเทศได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน”

           สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์โครงการอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจภาพรวมของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแผนววน. พร้อมทั้งรู้จักเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยและเข้าใจการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม      

Read more

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

         วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย   Download :  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย

Read more