โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย มก.เข้าร่วมรับฟัง โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก วช. ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สรุปสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 NRCT Open House 2024 และ การแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 NRCT Open House 2024 และ การแถลงผลสำเร็จจากการดำเนินงาน   เอกสารประกอบการบรรยาย Open House กรอบวิจัย 2568 ทั้งหมด https://workdth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arpar_n_nrct_go_th/EiXkpdDUWt9PmiNPxcTfpCYBf_dhLPr-wHnnF88WfYsf2Q  

Read more

เปิดแล้ว !!! ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565 ผลงานตีพิมพ์ ต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 (ค.ศ. 2022) ผลงานเป็นประเภท Research article หรือ Review article

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การถ่ายทอด องค์ความรู้เทคนิคแสงซินโครตรอน” ภายใต้โครงการการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย มก.เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคแสงซินโครตรอน” ภายใต้โครงการการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ♦ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ

Read more

เปิดรับสมัคร ! การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและนวัตกรรมในเชิงลึก สนับสนุนบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสามารถเฉพาะทางและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 1. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนนักวิจัย มก. เข้าร่วม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่าง งานแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยของ มก.”

สวพ.มก. ขอเชิญชวน นักวิจัย มก. เข้าร่วม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่าง งานแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยของ มก.” การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัย 3 ด้าน ดังนี้ * ด้านวัสดุศาสตร์ * ด้านอาหาร

Read more

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024 at Kasetsart University)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 เพื่อทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก 40,000 บาทต่อเดือน (ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทางสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเฉพาะชาวต่างประเทศ)  

Read more

วช. ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”

สำนักงานการวิจัยแห่งาติ (วช.) มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดการเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2567 ในการนี้

Read more

เตรียมตัว!!! เพื่อการสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

เหลือเวลาในการนำเข้าข้อมูลในระบบ KUR3 เพื่อการพิจารณารางวัลตีพิมพ์ 2565 (ค.ศ.2022) อีก…         ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

Read more