Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ขอเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่ – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย. – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่ – สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน

Read more

การจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal) เป้าหมายที่ 1 – 4 เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย โปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการจัดทำ “ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)” ตามแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563  ซึ่งในปีนี้ วช. และ

Read more

การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คำแนะนำ ขอให้ใช้บัญชี @ku.th ในการสมัครเข้าร่วมการอบรม เข้าใช้งานอีเมล์ KU-Google ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม   กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1/2561 ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

Read more

ประชาสัมพันธ์วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่จดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (http://www.ipthailand.go.th)  โดยระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรายงานสถานะการดำเนินการสิทธิบัตรทุกฉบับที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากมีผู้สนใจจะนำทรัพย์สินทางปัญญาไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงและส่งเอกสารมาที่ งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ หรือส่งแฟกซ์ 0-2942-8929 หร้อมแนบไฟล์เอกสารมายัง tlokuteam@gmail.com Download แบบฟอร์ม            

Read more

วิสัยทัศน์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับภูมิภาค

Read more