ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565

กรอบการให้ทุน พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภาคการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Healthy food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ

Read more

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)

• กรอบโจทย์วิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 (ปิดระบบรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

Read more

วช. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564 กรอบงานวิจัย “พลังงานแสงอาทิตย์”

  2021 KETEP-NRCT Joint Grant Call  APPLICATION FORM แนวทางการจัดทางบประมาณเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม แบบฟอร์เสนอโครงการ แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการ

แนวคิดโครงการ: เป็นการพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแก้ไขภาษา และมีการจัด Workshop ด้านการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย ซึ่ง สวพ. มก. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลต้นฉบับบทความวิจัย เป้าหมายคือ อาจารย์/นักวิจัยมีต้นฉบับบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นเสนอต่อวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ขั้นตอนโครงการแปลเปเปอร์ ใบสมัคร (แบบ ปป-1)  [PDF], [Docx] รูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความวิจัยภาษาไทย ข้อเสนอแนะ :  จำนวนคำทั้งฉบับไม่เกิน

Read more

การขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและการขอรับการสนับสนุน

วช. ได้จัดทำคู่มือการขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงาน นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นผลงานขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และเสนอขอรับการจัดสรรทุนสำหรับต่อยอดผลงานที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสม

Read more