สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2565”

อาจารย์รุ่นใหม่ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุน โปรดศึกษารายละเอียด ในประกาศเปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2565 ให้ชัดเจน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) (http://nriis.nrct.go.th/) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดระบบ 23.59 น. (โดยสถาบันต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่

Read more

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565

Read more

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ข้อแนะนำการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://annualconference.ku.ac.th/60/  

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. สนับสนุนค่า Page charge ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ภายใต้ “โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา” (Reinventing University)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนค่า Page charge สำหรับผู้เข้าร่วม“โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน 1.1 เป็นอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากเข้าร่วม“โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. ประกาศสนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review article)

การสนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review article) ที่มีคุณภาพโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ นำไปสู่การยกระดับจำนวนการอ้างอิงในฐานข้อมูลนานาชาติ ค่าสมนาคุณ แบ่งเป็น 2 ระดับ ขึ้นอยู่กับกลุ่มคุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ ดังนี้ สนับสนุนเงินค่าสมนาคุณจำนวน 120,000 บาทต่อบทความ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับบทความปริทัศน์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในควอไทล์ที่ 1

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อยกระดับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อยกระดับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเพิ่มการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้มากขึ้น ซึ่งการนำผลงานวิจัยเผยแพร่แบบ Printed และ/หรือแบบ Open

Read more

ขอความร่วมมือใช้ E-mail เครือข่าย Nontri ในการติดต่อราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือให้อาจารย์/นักวิจัย login เข้าระบบ KUR3 (https://research.ku.ac.th/kur3/login.aspx)  ผ่านระบบ KU-All-Login เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลอีเมลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารด้านการเงินจาก สวพ.มก. ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ที่ KU-forest (https://research.ku.ac.th/forest/Home.aspx) กรณี อาจารย์/นักวิจัย ยังไม่มีอีเมล์ หรือต้องการใช้อีเมล

Read more