สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th สอบถามเพิ่มเติม 0 2591 7007 ต่อ 3515

Read more

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศทุนโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases ในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases ปิดรับ Expression of Interests

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. …

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของท่านต่อร่างกฎกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นที่หนึ่ง พร้อมกันนี้สามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงและแบบเสนอความคิดเห็นได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/SitePages/PublicHearing.aspx สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2590 7314 และ 0 2590 7761

Read more

การประปานครหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560

การประปานครหลวง (กปน.) ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล” ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559

ด้วยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 แล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2559 จำนวน 3

Read more

เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาเสนอบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าวและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php หรือติดต่อ น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (ในวันและเวลาราชการ) โทร

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ “Research Gateway” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 710

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th หรือสอบถามโทร. 0 2561 2445 ต่อ 508-509

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรม 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรม 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/44E62L สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-451-188 ในวันและเวลาทำการ

Read more

สวทช. เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-564-7000 ต่อ 1461-1462

Read more