สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การส่งผลงานออกแบบสื่อและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้มี “โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

Read more

(สวทน) จัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) จัดร่วมจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สอบถามโทร. 0-2160-5432 ต่อ 509

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrct.go.th สอบถามโทร. 0 2561

Read more

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) เชิญร่วมประชุมชี้แจง “การใช้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือนของ คกส. และสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจง “การให้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือน ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.

Read more

สถาบันพระปกเกล้าฯ ขอเชิญส่งข้อเสนองานวิจัย

สถาบันพระปกเกล้าฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยผู้สนใจส่งข้อเสนองานวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3413-4 ต่อ 111 หรือทางอีเมลล์ chatbongkoch@kpi.ac.th

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ASR: Chiang mai University Journal of Social Science and Humanities) โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับคือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cmuj.cmu.ac.th

Read more

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(รางวัล สพสว. :IAD Award) ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดให้มี “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. :IAD Award) ประจำปี 2560” ขึ้นเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ และหลักการ 3Rs และเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่าง สกว. และ กยท.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่าง สกว. และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม MAGIC ชั้น

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการพัฒนาวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th ติดต่อสอบถาม ; กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร โทร.0 2665 3777 ต่อ

Read more

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560

Read more