มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร 053-776 026

Read more

สำนักงาน กสทช.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018) โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/NBCT_Journal/index ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2271 0151

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญเสอนผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญเสอนผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561  โดยขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ผู้สนใจสามารถรับแบบเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่นได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://rihs.wu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7567-2554-3

Read more

British Council ขอประชาสัมพันธ์โครงการ FameLab 2018

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้จัดทำ “โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร

Read more

Tech2biz ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Tech2Biz เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) (อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) (อาทิ ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป)  ผ่านระบบออนไลน์  โดยส่งเสริมโอกาสและช่องทางให้แก่ Technology Provider ในการนำเสนอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมโยงสู่ Technology seeker  ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ

Read more

กองแผนงาน ขอความร่วมมือเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561-2569) หากมีโครงการ หรือกิจกรรมสอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวขอให้จัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนงานโครงการส่งให้ สกอ. เพื่อประมวลส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป ในการนี้ ใคร่ขอความกรุณาส่วนงานที่มีการเรียน การสอน การทำวิจัย และการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีที่มีการใช้สารเคมี พิจารณา หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อมูล

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา  และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th/e-journal/index.php/journal สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7329-9635

Read more

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 089-0367221

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018 เรื่อง “International Conference on Applied Geophysics” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา สอบถามโทร.074-288-722-3, 8765 -รายละเอียดโครงการ -แบบตอบรับ

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-547-4744 ต่อ 4044

Read more