ขอเชิญร่วมโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC)

 ด้วยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center: AIC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ภายใต้การดาเนินการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตั้งแต่ในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม สำหรับเกษตรกรสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปี 2567 ทางศูนย์ฯ จะจัดให้มีการจัด AIC Expo 2024 โดยมี การจัดกิจกรรมSaraburi Hackathon 2024 ภายใต้โจทย์วิจัย High ValueFood Products for Saraburi from Local to Global” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันได้นำเอาวัตถุดิบทางพืชและสัตว์ที่มีในจังหวัดสระบุรีเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์หลักนำมาประกวดแข่งขัน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนาเสนอหรือเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กำหนด

 

 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม [คลิก]